BitMart alyş-çalyş gysgaça mazmuny

Baş edara Kaýman adalary
Tapyldy 2018
Ativeerli belgi Hawa
“Cryptocurrency” sanawynda 200+
Söwda jübütleri 280+
Goldanýan Fiat walýutalary USD, EUR, CAD
Goldaw berýän ýurtlar 180
Iň pes goýum 50 $
Goýum tölegleri Mugt
Geleşik tölegleri 0,25%
Tölegleri yzyna almak Walýuta baglydyr
Arza Hawa
Müşderi hyzmady E-poçta, kömek bölümi

BitMart näme?

BitMart ulanyjylara sanly walýuta ýa-da Bitcoin we Ethereum ýaly fiat ýa-da sanly walýuta ýaly beýleki meşhur aktiwler üçin sanly walýuta ýa-da kriptografik walýuta söwdasyna mümkinçilik berýän öňdebaryjy sanly aktiw alyş-çalşygydyr. Söwda platformasy ulgamyň durnuklylygyny, howpsuzlygyny we göwrümliligini tassyklamak üçin ösen köp gatlakly we köp toparly ulgam arhitekturasyny goldady. BitMart tarapyndan goldanýan esasy diller iňlis, mandarin, ýapon we wýetnam dilleridir.

BitMart syn

BitMart alyş-çalyş syn - platforma interfeýsi

BitMart alyş-çalyş hakda

“BitMart” alyş-çalşygy döredilen gününden bäri köp ösdi. Ulanyjy üçin amatly interfeýsi we bäsdeşlik töleg gurluşy bilen kärdeşlerine pullaryny işletdi. Şeýle-de bolsa, platforma çykanyna kän wagt geçmedi, ýöne ýaryşa gatnaşmaga wagt tapmadylar. Jedelsiz, sebedinde has az kriptografik walýuta bar, ýöne kompaniýa yzygiderli täzelenmeler bilen aňsatlyk bilen tertipläp biler. Şeýle hem, internetde BitMart alyş-çalyş synlary köp. Şeýle hem birneme okaýarys, ýöne söwda platformasyny hut özüm öwrenip öwrenen zadymyz. “BitMart” -yň alyş-çalyş bazaryny tapawutlandyrýan käbir aýratynlyklar: -

Aňsat hasaba alyş

BitMart Bir Exchangeasynda hasaba durmak gaty amatly. Täze gelen söwdagärlere işlemek aňsat bolar we bazar gurlary ony kynçylyksyz giriş diýip bellärler.

2FA Howpsuzlyk

Söwdagärleriň şahsy maglumatlaryny ygtybarly we ygtybarly saklamak üçin, BitMart ulanyjynyň hasabyna rugsatsyz girmegiň öňüni almak üçin 2 faktorly tanamaklygy ulanýar. Bu, “BitMart” alyş-çalyş synymyzdaky beýleki aýratynlyklardan has möhüm aýratynlykdyr.

Çylşyrymly tehniki dil ýok

“BitMart” alyş-çalyşlarynda düşnükli we gönümel sözleri ulanýar, bu söwda we cryptocurrency dünýäsine ýaňy girenler üçin gaty peýdaly. Özüni bütin dünýäde ulanmak üçin ýönekeý saklady.

Söwda tölegleri we beýleki tölegler

Söwda tölegleri, yzyna almak we beýleki tölegler söwdagärler üçin möhümdir. Beýleki bir exchangalardan tapawutlylykda, BitMart bir exchangeasy goýumlar üçin töleg almaýandygy sebäpli has az söwda tölegini alýar, çykarmak tölegleri bolsa cryptocurrency boýunça düzülýär.

“BitMart” alyş-çalyş gözden geçirişimize görä, söwdagärleri ýatda saklamak meýilleşdirilen hakykatdanam gowy önüm, bu işiň ösmegi üçin örän möhümdir.

“BitMart Exchange” -iň taryhy

“BitMart” 2018-nji ýylda kripto höwesjeňi, häzirki baş direktory Şeldon Sia tarapyndan esaslandyryldy. Kripto dünýäsinde uly bir zat döretmek üçin görmek bilen başlady. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda kompaniýa 2018-nji ýylyň 15-nji martynda BitMart kripto bir exchangeasy söwda platformasyny resmi taýdan açmazdan ozal öz nyşanyny döretdi.

“BitMart” -yň esasy aýratynlyklary

“BitMart” cryptocurrency alyş-çalşygy özüne çekiji aýratynlyklara eýe. Beýlekilerden tapawutlylykda, beýlekilerden has gowy hyzmatlary hödürleýän kanuny cryptocurrency alyş-çalşygydyr. Esasy aýratynlyklary aşakda okaň: -

 • Jogapkärçilikli we amatly söwda tejribesi täze başlanlara we aralyk söwdagärlere laýyk gelýär.
 • BitMart alyş-çalşygy, ulanyjylara BTC, ETH, USDT we BMX belliklerine garşy 90-dan gowrak kriptografik walýuta jübütlemäge mümkinçilik berýän Spot bazar aýratynlygyny hödürleýär.
 • Meşhur altkoinleri söwda etmek üçin real wagt platforma maglumatlary we diagramma.
 • “BitMart” programmasy ulanyjylara bukjany gözegçilikde saklamaga we islendik ýerden söwda girmäge mümkinçilik berýär.
 • Howpsuzlyk üçin, BitMart-daky serişdeleriň 99% -i ulanyjylaryň serişdelerini goramak üçin awtonom sowuk gapjyklarda saklanýar.
 • USDC ýaly kriptolarda hödürlenýän karz programmasy ulanyjylara ýyllyk göterim mukdaryny 6,25% -e çenli gazanmaga mümkinçilik berýär.
 • “BitMart Shooting Star” -yň üsti bilen ýokary hilli blokcheyn taslamalary.
 • Platforma, täze söwdagärleri getirendigi üçin baýrak gazanmak üçin 30% -e çenli ugrukdyrma we şäriklik programmasyny hödürleýär.
 • Oňaýly söwda tölegleri, bäsdeşlik tölegleri we beýleki tölegleri alýar.
 • Upcomingetip gelýän cryptocurrency söwdagärlerine kömek etmek üçin doly okuw we okuw gollanmasy.

BitMart syn

BitMart alyş-çalyş syn - BitMart näme üçin saýlamaly?

BitMart alyş-çalyş syny: Gowy we zyýanly taraplary

“BitMart” alyş-çalyş synymyza esaslanýan “BitMart” platformasynyň käbir artykmaçlyklary we kemçilikleri: -

Taraz Garamaýan taraplary
Kripto alyş-çalşygy ABŞ-da işlemek üçin kadalaşdyrylýar. Bu birneme täze.
“BitMart” bazardaky kriptografik walýutalaryň köpüsini goldaýar. Beýlekiler bilen deňeşdirilende, sanawda entek köp kriptografik walýuta bar.
Söwda tölegi we beýlekiler ýerliklidir.
Ulanyjy interfeýsi dostlukly.
Has gowy maliýe ulgamy bar.
Geljekde kripto alyş-çalyşlary edil şonuň ýaly bolmaly.

BitMart alyş-çalyş hasaba alyş prosesi

BitMart syn

BitMart synlary - hasaba alyş prosesi

 • BitMart bir exchangeasynyň resmi web sahypasyna giriň.
 • Sagyň ýokarky burçundaky “Başla” düwmesine basyň
 • E-poçta salgyňyzy ýa-da aragatnaşyk belgiňizi girizip hasabyňyzy döredip bilersiňiz.
 • Paroly saýlaň
 • "Şertlere razy" diýlen bellik gutusyna basyň.
 • "Hasaba al" -a basyň.
 • Soňra ulgam size e-poçtaňyza ýa-da SMS tekstiňize tassyklama kody iberer.
 • BitMart Exchange parolyňyzy we tassyklama kody täzeden giriziň, hemmäňiz kripto satyn almaga taýyn.
 • Hasaby barlamak üçin şahsyýetnamaňyzyň, pasportyňyzyň ýa-da sürüjilik şahadatnamanyňyzyň nusgalaryny beriň.

BMX Token barada jikme-jiklikler

BMX BitMart alyş-çalyş platformasynyň ýerli nyşanydyr. BMX nyşany ilkinji gezek 2017-nji ýylyň dekabrynda BMC hökmünde berlen ERC-20 peýdaly belligine esaslanýar. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda umumy göwrümi 1 000 000 000 bolan BMX ady üýtgedildi.

Jemi belgi göwrüminiň ilkinji 30% -i belli gatnaşyjylara bagyşlanýar; takmynan 30% hasyl esaslandyryjy topar üçin. Kompaniýa jemgyýetçilik baýraklary üçin 20% bagyşlady, maýadarlar we irki guşlar degişlilikde 10% we 10% çak edilýän girdeji alýarlar.

Bu bellik, eýelerine mugt arzanladyş berýär we teňňäňize ses bermek we işleýän wagty Mission X2 taslama kampaniýasyna gatnaşmak üçin hem ulanylyp bilner. Has takygy, bu bellikler bilen ýokary göterimli peýdalary alyp bilersiňiz.

BitMart syn

BitMart alyş-çalyş syn - BMX Token barada jikme-jiklikler

BitMart tarapyndan üpjün edilýän hyzmatlar

Spot söwdasy

“Spot Trading” adaty söwda görnüşidir. Kripto bir exchangalarynyň köpüsi söwdagärlere ýer söwdasy sebäpli ýokary tehnologiýa bilen işleýän sanly aktiwleri söwda etmäge mümkinçilik berýär. “BitMart” -yň iň ýörgünli aýratynlygy.

BitMart syn

BitMart alyş-çalyş synlary - BitMart tarapyndan Spot söwdasy

Birnäçe söwda opsiýasy

BitMart, şahsyýetler we kärhanalar üçin C2C we B2B söwda opsiýalary üçin araçy hyzmatlary hödürleýär. Beýleki cryptocurrency bir exchangalaryndan tapawutlylykda, bu platformanyň söwdagärleri geljekde söwda, OTC söwdasy we fiat şlýuzasy bar, hemmesi bir ýerde.

Salgylar

“BitMart” myhmanlara ugrukdyryjy baýraklary hödürleýär. Maglumatlara görä, täze söwdagär getireniň üçin 30% sylag bar. Häzirki wagtda köpler cryptocurrency söwdasy bilen gyzyklanýar. Şonuň üçin bu “BitMart” -yň ýörgünli aýratynlygy.

Karz bermek

BitMart Karz bermek, karz bermek opsiýalary arkaly goşmaça girdeji gözleýän adamlar üçin passiw girdeji hödürleýär. Karz bermek taslamasy hökmünde kabul edilýär ýa-da maýa goýum şertleri we girdejisi bolan, ýöne birnäçe karz mümkinçiliklerinden tapawutlanýan kripto goldawly karzlary hödürleýär. Şeýle taslamalara gatnaşmak üçin olara ýazylmak hökmanydyr we saýlan belligiňiz gulplanar. Möhlet gutarandan soň, gatnaşyjylar abuna ýazylanda goýlan başlangyç bellikleri we BitMart Hasaplaryna hasaplanan göterimleri awtomatiki alýarlar. Annualyllyk hasaplanan hasaplama göterimleri ýazylanda 5% bilen 120% arasynda üýtgäp biler. Şeýle hem, baýrak gazanmak üçin köp isleýänleri - BitMart belliklerini hödürleýär. Has takygy, bular kripto esasly karzlar.

BitMart syn

BitMart alyş-çalyş synlary - BitMart karz bermek

Oturmak

Blokain ulgamyny goldamak üçin BitMart, BitStacking atly passiw girdejiniň başga bir çeşmesi hökmünde çykyş edýän başga bir ajaýyp aýratynlygy hödürleýär. Bu amal, söwdagärleriň serişdelerini belli bir wagtlap cryptocurrency gapjygynda saklaýar, olar her aý BitMart baýrak hökmünde paýlanýar. Bu hyzmatda bank geçirmesi amala aşyrylýar.

Launchpad

“BitMart” täze taslamalar üçin surata düşürilýän ýyldyz programmasyny öňe sürýär. Ordinaryönekeý sanawlaryň we IEO-nyň rasionallaşdyrylan prosedura we amatly düzgünler bilen utgaşmasy hökmünde kategoriýalaşdyrylýar. NULS, “Atyşma ýyldyzlary” sanawynda görkezilen ilkinji taslama.

Mission X2 taslamasy, täze kärhana başlamagyň başga bir usulydyr. Başlangyçlary goldamak we olardan baýrak almak isleýän maýadarlar üçin ýasaldy. Maýa goýujylar saýlan başlangyçlarynda belli bir mukdarda BMX geçirmeli. BMX mukdary 1 milliona ýetensoň, taslama nyşany BMX bazaryna girip, BMX bilen jübütlenip biler.

BMX bazaryndaky geleşik tölegleri, gündelik maýa goýumlarynyň paýyna görä goldaýanlara berilýär.

BitMart syn

BitMart synlary - BitMart Launchpad

Howpsuzlyk

BitMart Exchange-iň ABŞ-daky ofisi (MSB) Pul hyzmaty biznesi hökmünde 2018-nji ýylyň 30-njy aprelinde Maliýe jenaýatlaryna garşy göreş ulgamy tarapyndan dolandyrylýan ABŞ düzgünleşdirijileri bilen hasaba alyndy. Munuň bilen BitMart ulanyjynyň taslama ynamyny gazanyp bildi. Söwda hasaby 2FA, yzyna almagy tassyklamak, IP adresi kesgitlemek, şifrlenen şahsy maglumatlar we sowuk gapjyk ammary bilen ygtybarly saklanýar.

Ulanyjylar, şeýle hem, “BitMart” web sahypalarynyň howpsuzlyk aýratynlyklaryna ep-esli howp döredip biljek näsazlyklary habar berenligi üçin sylaglanan “Bug Bounty” programmasyna gatnaşyp bilerler. Kriptokurensiýa bazary esasan ynam bilen ýerine ýetirilýär we BitMart web sahypasy biridigini subut etdi.

BitMart syn

BitMart synlary - Howpsuzlyk aýratynlyklary

“BitMart” töleg gurluşy

“BitMart” -yň töleg gurluşy “Maker / Taker Model” -e esaslanýar, öndürijiden 0,100 göterim, alyjydan bolsa 0.200 göterim alynýar. Şeýle-de bolsa, söwda tölegini hasaplamak 30 günüň dowamynda (Bitcoin üçin), hasap derejesi we BMX balansy esasynda söwda mukdaryna esaslanýar.

BitMart hasabyňyza pul goýmak üçin amal tölegi ýok, yzyna almak üçin tölegler teňňä baglylykda tapawutlanýar. Bu tölegler, blokirleme ulgam töleglerine görä yzygiderli düzülýär.

BitMart bir Exchangeasynyň goldanýan walýutalary

BMC bilen birlikde, BitMart-nyň kriptografiýasy BTC, ETH we USDT-e bölünýär. Writingazýarkak, BMX bazary beýleki üç platforma bilen deňeşdirilende ownuk söwda jübütlerinden durýar. BMX bir exchangeasy 242 söwda jübütinden we Dash, Bitcoin Cash, Ox ýaly 131 kripto-dan ybarat. “BitMart” ABŞ, Günorta Koreýa we Europeanewropa ýurtlarynyň köpüsini öz içine alýan 180 ýurtda elýeterlidir. Şeýle-de bolsa, käbir ýurtlar öz raýatlarynyň BitMart ulanmagyny çäklendirýärler; olar: Hytaý, Owganystan, Kongo (Brazawil), Kongo (Kinşasa), Kuba, Koreýa Demokratik Halk Respublikasy, Eritreýa, Yrak, Eýran, Piliory kenary, Gyrgyzystan, Liwan, Liwiýa, Sudan, Günorta Sudan.

BitMart bilen kripto söwdasy

Kripto satyn almak üçin söwdagärler başlangyç üçin amatly interfeýsleri bolan alyş-çalyşlary makul bilýärler. “BitMart” topary söwda platformasy arkaly ýokary hilli ulanyjy tejribesini hödürleýär. Çalyşmagy täze gören ulanyjylar tehniki şertler we görkezijiler bilen kynçylyk çekmezler. Söwda görnüşi guraly eýýäm BitMart Exchange-de birleşdirildi. Käbir tehniki görkezijiler we gabat gelýän sözler:

 • Ortaça hereket
 • Stoxastika
 • Bollinger toparlary
 • Nisbi güýç görkezijisi
 • Ses, kripto gyzyklanmasy we başgalar.

“BitMart” -yň “Leverage” bilen geljekdäki söwda

2020-nji ýylyň 21-nji fewralynda “BitMart's Futures Trading” funksiýasy resmi taýdan işe başlady. Kriptokurluşlarda margin bilen söwda etmek isleýän ulanyjylar üçin BitMart bir exchangeasy, “Futures market” atly platformasynda başga ulanyjy interfeýsini hödürleýär. Geljekki bazarlar söwdagärlere 5,10,20,50 we 100X margin köpeldiji bilen kripto çalşmaga mümkinçilik berýär. Bir hasaby ulananyňyzda hakyky gaznalar bilen wirtual gaznalaryň arasynda bökdençsiz geçip bilerler. Bazar gurlarynyň iň soňky maýa goýum maslahatyna görä, “BitMart's Futures Trading” ýakyn wagtda söwdagärleriň ilkinji karary bolar.

BitMart syn

“BitMart Syn” - “Leverage” bilen geljekdäki söwda

“BitMart” mobil programmasy

“BitMart” IOS we Android operasiýa ulgamlary üçin söwda platformasyny hödürleýär, söwdagärlerine kompýuterlerde we noutbuklarda hödürleýşi ýaly ulanyjy üçin amatly tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Olaryň programmasy söwdagärlere ýolda beýleki alyş-çalyşlar ýaly kriptografik walýutalarda söwda etmäge we bazaryň işini yzarlamaga mümkinçilik berýär. “BitMart” ykjam programmalaryny deňeşdirsek, hökman ajaýyp bolar.

BitMart syn

BitMart alyş-çalyş synlary - BitMart ykjam programmasy

BitMart howpsuzmy?

Bar bolan ilkinji gününden başlap, BitMart şahsy maglumatlary we gaznany saklamak üçin ygtybarly Kripto söwda platformasydygyny subut etdi. Şu güne çenli kompaniýa öz ulgamlaryna haýsydyr bir bozulma ýa-da zyýanly hüjüm bilen ýüzbe-ýüz bolmady ýa-da habar bermedi.

BitMart alyş-çalyş syn: Howpsuzlyk

Howpsuzlyk üçin, BitMart gündelik söwda amallary üçin söwdagär aktiwleriniň 0,5% -ini gyzgyn gapjykda saklaýar we maglumatlary / söwdagär aktiwlerini daşarky zyýanly hüjümlerden goramak üçin 99% awtonom sowuk gapjykda saklaýar. Ulanyjylaryň hasaplarynda 2FA tanamaklyk bar, bu ýerde söwdagär öz smartfonlarynda tanamak kody alanda hasaby açyp biler. Çekişler üçin gapjyk telefonlaryna ýa-da e-poçta salgysyna iberilen tassyklama kody talap edýär.

“BitMart” hem ýüz tutandygyny öňe sürýär: -

 1. DDOS hüjümlerinden goramak
 2. Maglumat bazasynyň awtomatiki ätiýaçlygy
 3. SSL bilen goragly (https) gorag

“BitMart” müşderi goldawy

Täze başlanlar BitMart Bir Exchangeasyndaky kripto aktiwlerini öwrenmek we başlamak üçin Sorag-jogap soraglaryny we kömek bölümini ulanyp bilerler. Söwdagärler düşünmeseler, müşderi hyzmat agenti bilen gürleşmek üçin göni söhbetdeşlikden peýdalanyp bilerler. Ulanyjylar, şeýle hem, 3 gün dolanyşygy bilen [email protected] e-poçta iberip bilerler.

BitMart alyş-çalyş syn: Netije

“BitMart”, ulanyjy üçin amatly interfeýs we esasy söwda görnüşi sebäpli gysga wagtyň içinde bazarda uly meşhurlyk gazanan täze we dürli cryptocurrency biresalarynyň biridir. “BitMart” kompýuter, ykjam, “Mac” ýaly dürli enjamlarda işleýär we web brauzeri we ykjam brauzer arkaly söwdagärlerine ýöremäge we söwda etmäge mümkinçilik berýär.

“BitMart” baý ulanyjy tejribesiniň we ygtybarlylygynyň umumy bukjasydyr. Mundan başga-da, kompaniýa kanuny kripto bir exchangeasy hökmünde tassyklaýan MSB-de hasaba alyndy.

Sorag-jogap

BitMart alyş-çalyş kanunymy?

BitMart (MSB) Pul hyzmatlary biznesinde hasaba alyndy. Şonuň üçin bu kanuny iş.

ABŞ-da BitMart kanunymy?

Hawa, “BitMart” ABŞ-da kanuny, sebäbi ABŞ düzgünleşdirijileri tarapyndan tassyklanýar.

BitMart-da nädip çalyşmaly?

“BitMart Exchange” -i ulanmak üçin söwdagärler web sahypasynda hasaplaryny döretmeli. Şahsyýet subutnamalary barlanandan soň söwdagärler söwdany başlap bilerler.

BitMart alyş-çalyş nirede?

“BitMart” -yň ofisleri Nýu-Yorkorkda, Beýik Hytaýda, Seulda we Gonkongda ýerleşýän 180-den gowrak ýurtda giň müşderi bazasyna eýe.

Thank you for rating.