BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy

BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy


Bazarlary, goýumlary we söwdany yzarlamak üçin şahsyýet barlagyny doldurmagyňyz talap edilmeýär. Şeýle-de bolsa, siziň we başgalaryň hasaplaryny we emläklerini howpsuz saklamak üçin, yzyna alynmazdan ozal şahsyýet barlagyny tamamlamaly bolarsyňyz. Käbir ýörite mahabat we çäreler diňe BitMart KYC ulanyjylaryna mahsusdyr, şonuň üçin KYC-ni mümkin boldugyça ir tamamlaýandygyňyza göz ýetiriň!

BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy


1. BitMart hasabyňyza girmek üçin brauzeriňizi bitmart.com -a giriň. BitMart hasabyňyz ýok bolsa, www.bitmart.com/register arkaly hasaba alyň


2. BitMart baş sahypasyna giriň. Kursory ulanyjy adyňyza (ýokarky sag burç) geçiriň, şonda açylan menýuny görersiňiz. [Hasap] basyň

BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy


3. Barlanmadyk hasap (1-nji dereje hasaby) bilen, BitMart hasabyňyzdan haýsydyr bir emlägi alyp bilmersiňiz. Ilkinji çekilmezden ozal şahsyýet barlagyny tamamlamaly. Dürli hasap derejeleri barada has giňişleýin maglumat üçin [Jikme-jiklik] düwmesine basyň .

BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy4. Şahsyýetiňizi barlamak üçin [Verified Get] düwmesine basyň.

BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy

Bellik: Aralyk şahsyýet barlagyny tamamlandan soň. Hasabyňyz “Aralyk” derejesine ýetiriler. Indi sanly aktiwleri goýmak we yzyna almak, OTC Söwda, kripto söwdasy, karz bermek we paý almak üçin doly ygtyýar alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, walýuta goýumlaryny, söwdany we pul serişdelerini ulanmak isleseňiz, “Professional” şahsyýet barlagyny tamamlamaly.


5. [ ýurduňyzy] saýlaň . (ABŞ-ny mysal hökmünde ulanyň)

BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy

6. [Kanuny adyňyz] , [Jyns] , [Doglan maglumatlar] , [Şahsyýetnamanyň görnüşi] we [Resminamanyň belgisi] giriziň . Soňra [Indiki] düwmesine basyň

BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy

7. Şahsyýetnamaňyzyň öň we arka taraplaryny ýükläň we suratlaryňyzyň doly we aýdyň görünýändigine göz ýetiriň . Ygtyýarnamaňyz dogry bolmaly.

BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy8. Şahsyýetnamaňyzyň öň tarapyny tutan suratyňyzy we “BitMart” sözi, goluňyz we şu günki günüňizi ýükläň (aşakdaky mysaly gözden geçiriň). Soňra [Ibermek] düwmesine basyň

BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy

9. Maglumat tabşyrylandan soň, seslenme almazdan 3-5 minut wagt alar diýlip garaşylýar. Seslenme iň soňky 24 sagadyň dowamynda berler we 3 sekuntdan soň sahypa hasap merkezine ugrukdyrylar.
BitMart-da şahsyýeti barlamak (KYC) gollanmasy

Bellik: Şahsyýetiňizi tassyklamak / ret edilende e-poçta habarnamasyny alarsyňyz. KYC-iňiz geçmese, e-poçtaňyzda görkezilen sebäplere görä düzediş giriziň we şahsyýetiňizi tassyklamak üçin täzeden iberiň.

Maslahat: Iň köp ýaýran ýalňyşlyk “şahsyýetnamaňyzyň öň tarapyny tutan suratyňyzdan” gelýär. Şol bir wagtyň özünde “BitMart” sözi, goluňyz we şu günüň senesi bilen bellik ýazmagy ýatdan çykarmaň .

Thank you for rating.