BitMart Açyk hasap - BitMart Turkmenistan - BitMart Türkmenistan

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


BitMart hasaby nädip açmaly?

E-poçta salgysy bilen BitMart hasaby açyň

1-nji ädim: https://www.bitmart.com giriň we [ Başlamak ] düwmesine basyň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

2-nji ädim: e- poçta ýa-da ykjam arkaly hasap açyp bilersiňiz . Bu ýerde mysal hökmünde e- poçta arkaly açarys . [ E-poçta] basyň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

3-nji ädim: [ E-poçta salgyňyzy] giriziň we [ giriş parolyny] düzüň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

4-nji ädim: Başgalar sizi çagyrsa, [Çakylyk kody goş] düwmesine basyň we [ ugrukdyrma koduňyzy] giriziň . Notok bolsa, diňe şu bölüme geçiň.

BitMart-da söwda hasaby nädip açmalyBitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


5-nji ädim: Barlaň [ Ulanyjy şertnamasy we hususy syýasat]

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

6-njy ädim: [ Hasaba al] düwmesine basyň . Soňra e-poçta barlamak sahypasyny görersiňiz .

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

7-nji ädim: Hasaba alnan e-poçtaňyzy barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň we [ Ibermek] düwmesine basyň.

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

Gutlaýarys, hemmäňiz taýyn! Indi BitMart-a girip, halaýan kriptolaryňyzy satyp bilersiňiz!

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

Hasabyňyzyň we emläkleriňiziň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin ulanyjylarymyzdan mümkin boldugyça gysga wagtda iki faktorly tassyklamany tamamlamagy talap edýäris.

Telefon belgisi bilen BitMart hasaby açyň

1-nji ädim: https://www.bitmart.com giriň we [ Başlamak ] düwmesine basyň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


2-nji ädim: E- poçta ýa-da Telefon arkaly hasap açyp bilersiňiz . Bu ýerde mysal hökmünde Telefon arkaly açylyşyny alýarys . [ Telefon] düwmesine basyň
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


3-nji ädim: [ ýurt koduňyzy] , [ Telefon belgiňizi] giriziň we [ giriş parolyny] belläň
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

4-nji ädim: Başgalar sizi çagyrsa, [Çakylyk kody goşuň] düwmesine basyň we [ ugrukdyryjy kody] giriziň . Notok bolsa, diňe şu bölüme geçiň.
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

5-nji ädim: Barlaň [ Ulanyjy şertnamasy we hususy syýasat]
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly6-njy ädim: [ Hasaba alyň] düwmesine basyň . Soňra Telefon Barlamak sahypasyny görersiňiz .
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

7- nji ädim: Telefonyňyzy barlaň we alty sanly [ Telefon tassyklama kody] giriziň we [ Ibermek] düwmesine basyň
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

,
hemmäňiz taýyn! Indi BitMart-a girip, halaýan kriptolaryňyzy satyp bilersiňiz!

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

Hasabyňyzyň we emläkleriňiziň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin ulanyjylarymyzdan iki faktorly tassyklamany gysga wagtda tamamlamagyny talap edýäris.

BitMart hasaby nädip açmaly?

BitMart programmasy arkaly BitMart hasaby açyň

1-nji ädim: Göçüren BitMart programmaňyzy [ BitMart App IOS ] ýa-da [ BitMart App Android ] açyň, [ýokarky çep nyşany] basyň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


2-nji ädim : [ Giriş] düwmesine basyň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly3-nji ädim[]basyň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


4-nji ädim : E- poçta ýa-da ykjam arkaly hasap açyp bilersiňiz . Bu ýerde mysal hökmünde e- poçta arkaly açarys . [ E-poçta] basyň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


5-nji ädim: [ E-poçta salgyňyzy] giriziň we [giriş parolyny] düzüň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


6-njy ädim: Başgalar sizi çagyrsa, [Çakylyk kody goşuň] düwmesine basyň we [ ýol koduňyzy] giriziň . Notok bolsa, diňe şu bölüme geçiň.

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


7-nji ädim: [ Ulanyjy şertnamasy we hususy syýasat] barlaň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


8-nji ädim: [ Bellige] basyň . Soňra e-poçta barlamak sahypasyny görersiňiz

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


9-njy ädim: Hasaba alnan e-poçtaňyzy barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň we [ Ibermek] düwmesine basyň.

Gutlaýarys, hemmäňiz taýyn! Indi BitMart-a girip, halaýan kriptolaryňyzy satyp bilersiňiz!

BitMart-da söwdalaryňyzy has ygtybarly üpjün etmek üçin ulanyjylarymyzdan iki faktorly tassyklamany bir gezek tamamlamagy talap edýäris.

Jübi webiniň üsti bilen BitMart hasaby açyň (H5)

1-nji ädim: Telefonyňyzda bitmart.com açyň , [ Başlamak] düwmesine basyň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


2-nji ädim : e- poçta ýa-da ykjam arkaly açyp bilersiňiz . Bu ýerde mysal hökmünde e- poçta arkaly açarys . [ E-poçta] basyň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


3-nji ädim : [ E-poçta salgyňyzy} giriziň we [ giriş parolyny] belläň

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly4-nji ädim:Başgalar sizi çagyrsa, [Çakylyk kody goşuň] düwmesine basyňwe[ýolkoduňyzy]. Notok bolsa, diňe şu bölüme geçiň.

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly


5-nji ädim: Barlaň [ Ulanyjy şertnamasy we hususy syýasat]

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

6-njy ädim: [ Hasaba al] düwmesine basyň . Soňra e-poçta barlamak sahypasyny görersiňiz .

BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

7-nji ädim: Hasaba alnan e-poçtaňyzy barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň we [ Ibermek] düwmesine basyň.
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

Gutlaýarys, hemmäňiz taýyn! Indi BitMart-a girip, halaýan kriptolaryňyzy satyp bilersiňiz!

BitMart-da söwdalaryňyzy has ygtybarly üpjün etmek üçin ulanyjylarymyzdan iki faktorly tassyklamany bir gezek tamamlamagy talap edýäris.

“BitMart” programmasyny göçürip alyň


“BitMart App iOS” -y göçürip alyň

1. Apple ID bilen giriň, Programma dükanyny açyň, aşaky sag burçdaky gözleg nyşanyny saýlaň; ýa-da şu baglanyşyga basyň, soňra ony telefonyňyzda açdy: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

2. Gözleg setirine " BitMart " giriziň we gözleg basyň.
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

3. Göçürip almak üçin [ GET ] basyň. 4. Gurmakdan soň baş sahypa gaýdyp, işe başlamak
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

üçin Bitmart programmaňyzy açyň .

“BitMart” programmasyny “Android” -e göçürip alyň

1. “Play Store” -ny açyň, gözleg setirine “ BitMart ” giriziň we gözleg basyň; Ora-da şu baglanyşyga basyň, soňra ony telefonyňyzda açdy: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

2. Göçürip almak üçin Gurmak düwmesine basyň ;
BitMart-da söwda hasaby nädip açmaly

3. Baş ekrana gaýdyp, işe başlamak üçin Bitmart programmaňyzy açyň .

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Google 2FA-ny aýryň ýa-da täzeden düzüň

E-poçtaňyza, telefonyňyza ýa-da Google Authenticator-a girişiňizi tötänleýin ýitiren bolsaňyz, Google 2FA-ny täzeden düzmek üçin aşakdaky görkezmelere eýeriň.

Google 2FA-ny açmak ýa-da täzeden düzmek üçin goldaw biletini ibermeli . Başlamak üçin aşakdaky resminamalaryňyzyň we maglumatlaryňyzyň bardygyna göz ýetiriň:

1. BitMart-da hasaba durmak üçin ulanýan telefon belgiňiz ýa-da e-poçta salgyňyz.

2. Şahsyýetnamaňyzyň öň we yzky suratlary. (Suratlar we şahsyýet belgisi düşnükli bolmaly.)

3. Şahsyýetnamaňyzyň öň tarapyny tutýan suratyňyz we goldaw islegiňizi görkezýän bellik. (Selfi kabul ederliksiz. Surat, şahsyýet belgisi we bellik düşnükli bolmaly.)

 • Sene we haýyşyňyzyň düşündirişi bellikde bolmaly, aşakdaky mysaly görmegiňizi haýyş edýäris:
 • 20190601 (yyyy / mm / dd), BitMart hasabymda Google 2FA-ny açmagy haýyş edýärin

4. “BitMart” hasabyňyzdaky iň aktiwleri bolan bellik ady ýa-da islendik goýum we goýum ýazgylary barada maglumat. Iň azyndan bir maglumat bermeli. Islegiňizi has çalt ýerine ýetirmek üçin mümkin boldugyça köp maglumat bermegiňizi maslahat berýäris.

5. Müşderi goldawy zerur bolsa siziň bilen habarlaşyp biler ýaly dogry telefon belgisi ýa-da e-poçta salgysy.

Documentshli resminamalaryňyzy we maglumatlaryňyzy Goldaw Merkeziniň üsti bilen iberiň: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

Üns beriň:

BitMart hasabyňyz üçin Şahsyýeti tassyklamak (KYC) -ni tamamlamadyk bolsaňyz we umumy balansyňyz 0,1 BTC-den ýokary bolsa, ýokardaky 3-nji bölümde görkezilen maglumatlary bermeli. Gerekli maglumat bermedik bolsaňyz, Google 2FA-ny açmak ýa-da üýtgetmek baradaky haýyşyňyzy ret ederis.

Google Authenticator programmasyny göçürip alyň

Android

“Android Authenticator” -y “Android” enjamyňyzda ulanmak üçin “Android 2.1” ýa-da has soňraky wersiýasy bolmaly.

 1. “Android” telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde “Google Play” -e giriň .
 2. Google Autenticator gözläň .
 3. Programmany göçürip alyň.

iPhone iPad

“Google Authenticator” -y “iPhone”, “iPod Touch” ýa-da “iPad” -da ulanmak üçin enjamyňyz üçin iň täze operasiýa ulgamy bolmaly. Mundan başga-da, programmany QR kody ulanyp, iPhone-da gurmak üçin 3G modeli ýa-da has soňraky bolmaly.

 1. “IPhone” ýa-da “iPad” -da “App Store” -a giriň.
 2. Google Autenticator gözläň .
 3. Programmany göçürip alyň.

Google Authenticator programmasyny gurmak

Android

 1. Android telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde Google Authenticator programmasyny açyň.
 2. “Authenticator” -y ilkinji gezek ulanan bolsaňyz, “Başlamak” düwmesine basyň . Täze hasap goşmak üçin aşaky sagda Goşmak saýlaň .
 3. Jübi enjamyňyzy hasabyňyz bilen baglanyşdyrmak üçin:
  • QR koduny ulanmak : Ştrih-kod skanerini saýlaň . “Authenticator” programmasy ykjam enjamyňyzda ştrih-kod skaner programmasyny tapyp bilmese, birini göçürip alyp bilersiňiz. Gurnama amalyny tamamlamak üçin ştrih-kod skaner programmasyny gurmak isleseňiz, Gurmak saýlaň we gurnama amalyny geçiň. Programma gurlansoň, Google Authenticator-y açyň, soňra kamerany kompýuteriň ekranyndaky QR kodyna görkeziň.
  • Gizlin açary ulanmak : Berlen açary saýlaň , soňra "Hasabyň adyny giriziň" gutusyna BitMart hasabyňyzyň e-poçta salgysyny giriziň. Ondan soň, Enter kodunyň aşagyndaky kompýuteriň ekranyndaky gizlin açary giriziň . Açary Wagt esasly etmek üçin saýlandygyňyzy anyklaň , soňra Goşmak saýlaň .
 4. Programmanyň işleýändigini barlamak üçin, mobil enjamyňyzdaky tassyklama koduny Enter c ode kompýuteriňizdäki gutujyga giriziň , soňra Barlamak düwmesine basyň .
 5. Koduňyz dogry bolsa, tassyklama habaryny görersiňiz. Gurnama amalyny dowam etdirmek üçin oneerine ýetir düwmesine basyň . Kodyňyz nädogry bolsa, ykjam enjamyňyzda täze tassyklama koduny döredip görüň we ony kompýuteriňize giriziň. Entegem kynçylyk çekýän bolsaňyz , enjamyňyzdaky wagtyň dogrudygyny ýa-da umumy meseleler hakda okaň .

iPhone iPad

 1. “IPhone” ýa-da “iPad” -da “Google Authenticator” programmasyny açyň.
 2. “Authenticator” -y ilkinji gezek ulanan bolsaňyz, “Başlamak” düwmesine basyň . Täze hasap goşmak üçin sagyň aşaky böleginde Goşmak düwmesine basyň .
 3. Jübi enjamyňyzy hasabyňyz bilen baglanyşdyrmak üçin:
  • Ştrih koduny ulanmak : "Ştrih-kody skanirlemek" -e basyň we kamerany kompýuteriň ekranyndaky QR kodyna görkeziň.
  • El bilen ýazgyny ulanmak : "El bilen giriş" -e basyň we BitMart hasabyňyzyň e-poçta salgysyny giriziň. Soňra, kompýuteriň ekranyndaky gizlin açary "Açar" aşagyndaky gutujyga giriziň. Ondan soň, Wagt esasly açyň we oneerine ýetir düwmesine basyň.
 4. Koduňyz dogry bolsa, tassyklama habaryny görersiňiz. Tassyklamak üçin oneerine ýetir düwmesine basyň . Kodyňyz nädogry bolsa, ykjam enjamyňyzda täze tassyklama koduny döredip görüň we ony kompýuteriňize giriziň. Entegem kynçylyk çekýän bolsaňyz , enjamyňyzdaky wagtyň dogrudygyny ýa-da umumy meseleler hakda okaň .
Thank you for rating.