BitMart Hasap - BitMart Turkmenistan - BitMart Türkmenistan

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


BitMart hasaby nädip hasaba almaly [PC]

E-poçta salgysy bilen hasaba alyň

1-nji ädim: https://www.bitmart.com giriň we [ Başlamak ] düwmesine basyň

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

2-nji ädim: e- poçta ýa-da ykjam arkaly hasaba durup bilersiňiz . Bu ýerde mysal hökmünde E- poçta bilen hasaba alynmagy alýarys . [ E-poçta] basyň

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

3-nji ädim: [ E-poçta salgyňyzy] giriziň we [ giriş parolyny] düzüň

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

4-nji ädim: Başgalar sizi çagyrsa, [Çakylyk kody goş] düwmesine basyň we [ ugrukdyrma koduňyzy] giriziň . Notok bolsa, diňe şu bölüme geçiň.

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmalyHasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


5-nji ädim: Barlaň [ Ulanyjy şertnamasy we hususy syýasat]

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

6-njy ädim: [ Hasaba al] düwmesine basyň . Soňra e-poçta barlamak sahypasyny görersiňiz .

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

7-nji ädim: [ hasaba alnan e-poçtaňyzy] barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň we [ Ibermek] düwmesine basyň.

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

Gutlaýarys, hemmäňiz taýyn! Indi BitMart-a girip, halaýan kriptolaryňyzy satyp bilersiňiz!

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmalyHasabyňyzyň we emläkleriňiziň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin ulanyjylarymyzdan mümkin boldugyça gysga wagtda iki faktorly tassyklamany tamamlamagy talap edýäris.

Telefon belgisi bilen hasaba alyň

1-nji ädim: https://www.bitmart.com giriň we [ Başlamak ] düwmesine basyň

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


2-nji ädim: E- poçta ýa-da Telefon arkaly hasaba durup bilersiňiz . Bu ýerde mysal hökmünde Telefon arkaly hasaba alynmagy alýarys . [ Telefon] düwmesine basyň
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


3-nji ädim: [ýurt koduňyzy] , [Telefon belgiňizi] giriziň we [giriş parolyny] belläň
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

4-nji ädim: Başgalar sizi çagyrsa, [Çakylyk kody goşuň] düwmesine basyň we [ ugrukdyryjy kody] giriziň . Notok bolsa, diňe şu bölüme geçiň.
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

5-nji ädim: Barlaň [ Ulanyjy şertnamasy we hususy syýasat]
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

6-njy ädim: [ Hasaba alyň] düwmesine basyň . Soňra Telefon Barlamak sahypasyny görersiňiz .
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

7-nji ädim: Telefonyňyzy barlaň we alty sanly [ Telefon barlamak kody] giriziň we [ Ibermek] düwmesine basyň
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

, gutlaýarys,
hemmäňiz taýyn! Indi BitMart-a girip, halaýan kriptolaryňyzy satyp bilersiňiz!

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmalyHasabyňyzyň we emläkleriňiziň howpsuzlygyny has gowy üpjün etmek üçin ulanyjylarymyzdan iki faktorly tassyklamany gysga wagtda tamamlamagyny talap edýäris.

BitMart hasaby nädip hasaba almaly [Mobile]

BitMart programmasy arkaly hasaba alyň

1-nji ädim: Göçüren BitMart programmasyny [ BitMart App IOS ] ýa-da [ BitMart App Android ] açyň, [ ýokarky çep nyşany] basyň .

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


2-nji ädim : [ Giriş] düwmesine basyň

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly3-nji ädim[]basyň

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


4-nji ädim : E- poçta ýa-da ykjam telefon arkaly hasaba durup bilersiňiz . Bu ýerde mysal hökmünde E- poçta bilen hasaba alynmagy alýarys . [ E-poçta] basyň .

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


5-nji ädim: [E-poçta salgyňyzy] giriziň we [ giriş parolyny] düzüň .

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


6-njy ädim: Başgalar sizi çagyrsa, [Çakylyk kody goşuň] düwmesine basyň we [ ýol koduňyzy] giriziň . Notok bolsa, diňe şu bölüme geçiň.

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


7-nji ädim: [ Ulanyjy şertnamasy we hususy syýasat] barlaň

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


8-nji ädim: [ Bellige] basyň . Soňra e-poçta barlamak sahypasyny görersiňiz .

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


9-njy ädim: Hasaba alnan e-poçtaňyzy barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň we [ Ibermek] düwmesine basyň.

Gutlaýarys, hemmäňiz taýyn! Indi BitMart-a girip, halaýan kriptolaryňyzy satyp bilersiňiz!

BitMart-da söwdalaryňyzy has ygtybarly üpjün etmek üçin ulanyjylarymyzdan iki faktorly tassyklamany bir gezek tamamlamagy talap edýäris.

Jübi webiniň üsti bilen hasaba alyň (H5)

1-nji ädim: Telefonyňyzda bitmart.com açyň , [ Başlamak] düwmesine basyň

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


2-nji ädim : e- poçta ýa-da ykjam arkaly hasaba durup bilersiňiz . Bu ýerde mysal hökmünde E- poçta bilen hasaba alynmagy alýarys . [ E-poçta] basyň .

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly3-nji ädim[E-poçta salgyňyzy]giriziňwe[giriş parolyny].

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


4-nji ädim: Başgalar sizi çagyrsa, [Çakylyk kody goş] düwmesine basyň we [ ugrukdyrma koduňyzy] giriziň . Notok bolsa, diňe şu bölüme geçiň.

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


5-nji ädim: [ Ulanyjy şertnamasy we hususy syýasat] barlaň .

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


6-njy ädim: [ Hasaba al] düwmesine basyň . Soňra e-poçta barlamak sahypasyny görersiňiz .

Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly


7-nji ädim: Hasaba alnan e-poçtaňyzy barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň we [ Ibermek] düwmesine basyň.
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

Gutlaýarys, hemmäňiz taýyn! Indi BitMart-a girip, halaýan kriptolaryňyzy satyp bilersiňiz!

BitMart-da söwdalaryňyzy has ygtybarly üpjün etmek üçin ulanyjylarymyzdan iki faktorly tassyklamany bir gezek tamamlamagy talap edýäris.

“BitMart” programmasyny göçürip alyň

“BitMart App iOS” -y göçürip alyň

1. Apple ID bilen giriň, Programma dükanyny açyň, aşaky sag burçdaky gözleg nyşanyny saýlaň; ýa-da şu baglanyşyga basyň, soňra ony telefonyňyzda açdy: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

2. Gözleg setirine [ BitMart] giriziň we [gözleg] basyň .
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

3. Göçürip almak üçin [GET] basyň. 4. Gurmakdan soň baş sahypa gaýdyp, işe başlamak
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

üçin Bitmart programmaňyzy açyň .“BitMart” programmasyny “Android” -i göçürip alyň

1. Oýun dükanyny açyň , gözleg setirine [BitMart] giriziň we [gözleg] basyň ; Ora-da şu baglanyşyga basyň, soňra ony telefonyňyzda açdy: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

2. Göçürip almak üçin [Gurmak] düwmesine basyň ;
Hasaby nädip döretmeli we BitMart-da hasaba alynmaly

3. Baş ekrana gaýdyp, işe başlamak üçin Bitmart programmaňyzy açyň .

Registrasiýa barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Google 2FA-ny aýryň ýa-da täzeden düzüň

E-poçtaňyza, telefonyňyza ýa-da Google Authenticator-a girişiňizi tötänleýin ýitiren bolsaňyz, Google 2FA-ny täzeden düzmek üçin aşakdaky görkezmelere eýeriň.

Google 2FA-ny açmak ýa-da täzeden düzmek üçin goldaw biletini ibermeli . Başlamak üçin aşakdaky resminamalaryňyzyň we maglumatlaryňyzyň bardygyna göz ýetiriň:

1. BitMart-da hasaba durmak üçin ulanýan telefon belgiňiz ýa-da e-poçta salgyňyz.

2. Şahsyýetnamaňyzyň öň we yzky suratlary. (Suratlar we şahsyýet belgisi düşnükli bolmaly.)

3. Şahsyýetnamaňyzyň öň tarapyny tutýan suratyňyz we goldaw islegiňizi görkezýän bellik. (Selfi kabul ederliksiz. Surat, şahsyýet belgisi we bellik düşnükli bolmaly.)

 • Sene we haýyşyňyzyň düşündirişi bellikde bolmaly, aşakdaky mysaly görmegiňizi haýyş edýäris:
 • 20190601 (yyyy / mm / dd), BitMart hasabymda Google 2FA-ny açmagy haýyş edýärin

4. “BitMart” hasabyňyzdaky iň aktiwleri bolan bellik ady ýa-da islendik goýum we goýum ýazgylary barada maglumat. Iň azyndan bir maglumat bermeli. Islegiňizi has çalt ýerine ýetirmek üçin mümkin boldugyça köp maglumat bermegiňizi maslahat berýäris.

5. Müşderi goldawy zerur bolsa siziň bilen habarlaşyp biler ýaly dogry telefon belgisi ýa-da e-poçta salgysy.

Documentshli resminamalaryňyzy we maglumatlaryňyzy Goldaw Merkeziniň üsti bilen iberiň: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

Üns beriň:

BitMart hasabyňyz üçin Şahsyýeti tassyklamak (KYC) -ni tamamlamadyk bolsaňyz we umumy balansyňyz 0,1 BTC-den ýokary bolsa, ýokardaky 3-nji bölümde görkezilen maglumatlary bermeli. Gerekli maglumat bermedik bolsaňyz, Google 2FA-ny açmak ýa-da üýtgetmek baradaky haýyşyňyzy ret ederis.

Google Authenticator programmasyny göçürip alyň

Android

“Android Authenticator” -y “Android” enjamyňyzda ulanmak üçin “Android 2.1” ýa-da has soňraky wersiýasy bolmaly.

 1. “Android” telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde “Google Play” -e giriň .
 2. Google Autenticator gözläň .
 3. Programmany göçürip alyň.

iPhone iPad

“Google Authenticator” -y “iPhone”, “iPod Touch” ýa-da “iPad” -da ulanmak üçin enjamyňyz üçin iň täze operasiýa ulgamy bolmaly. Mundan başga-da, programmany QR kody ulanyp, iPhone-da gurmak üçin 3G modeli ýa-da has soňraky bolmaly.

 1. “IPhone” ýa-da “iPad” -da “App Store” -a giriň.
 2. Google Autenticator gözläň .
 3. Programmany göçürip alyň.

Google Authenticator programmasyny gurmak

Android

 1. Android telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde Google Authenticator programmasyny açyň.
 2. “Authenticator” -y ilkinji gezek ulanan bolsaňyz, “Başlamak” düwmesine basyň . Täze hasap goşmak üçin aşaky sagda Goşmak saýlaň .
 3. Jübi enjamyňyzy hasabyňyz bilen baglanyşdyrmak üçin:
  • QR koduny ulanmak : Ştrih-kod skanerini saýlaň . “Authenticator” programmasy ykjam enjamyňyzda ştrih-kod skaner programmasyny tapyp bilmese, birini göçürip alyp bilersiňiz. Gurnama amalyny tamamlamak üçin ştrih-kod skaner programmasyny gurmak isleseňiz, Gurmak saýlaň we gurnama amalyny geçiň. Programma gurlansoň, Google Authenticator-y açyň, soňra kamerany kompýuteriň ekranyndaky QR kodyna görkeziň.
  • Gizlin açary ulanmak : Berlen açary saýlaň , soňra "Hasabyň adyny giriziň" gutusyna BitMart hasabyňyzyň e-poçta salgysyny giriziň. Ondan soň, Enter kodunyň aşagyndaky kompýuteriň ekranyndaky gizlin açary giriziň . Açary Wagt esasly etmek üçin saýlandygyňyzy anyklaň , soňra Goşmak saýlaň .
 4. Programmanyň işleýändigini barlamak üçin, mobil enjamyňyzdaky tassyklama koduny Enter c ode kompýuteriňizdäki gutujyga giriziň , soňra Barlamak düwmesine basyň .
 5. Koduňyz dogry bolsa, tassyklama habaryny görersiňiz. Gurnama amalyny dowam etdirmek üçin oneerine ýetir düwmesine basyň . Kodyňyz nädogry bolsa, ykjam enjamyňyzda täze tassyklama koduny döredip görüň we ony kompýuteriňize giriziň. Entegem kynçylyk çekýän bolsaňyz , enjamyňyzdaky wagtyň dogrudygyny ýa-da umumy meseleler hakda okaň .

iPhone iPad

 1. “IPhone” ýa-da “iPad” -da “Google Authenticator” programmasyny açyň.
 2. “Authenticator” -y ilkinji gezek ulanan bolsaňyz, “Başlamak” düwmesine basyň . Täze hasap goşmak üçin sagyň aşaky böleginde Goşmak düwmesine basyň .
 3. Jübi enjamyňyzy hasabyňyz bilen baglanyşdyrmak üçin:
  • Ştrih koduny ulanmak : "Ştrih-kody skanirlemek" -e basyň we kamerany kompýuteriň ekranyndaky QR kodyna görkeziň.
  • El bilen ýazgyny ulanmak : "El bilen giriş" -e basyň we BitMart hasabyňyzyň e-poçta salgysyny giriziň. Soňra, kompýuteriň ekranyndaky gizlin açary "Açar" aşagyndaky gutujyga giriziň. Ondan soň, Wagt esasly açyň we oneerine ýetir düwmesine basyň.
 4. Koduňyz dogry bolsa, tassyklama habaryny görersiňiz. Tassyklamak üçin oneerine basyň . Kodyňyz nädogry bolsa, ykjam enjamyňyzda täze tassyklama koduny döredip görüň we ony kompýuteriňize giriziň. Entegem kynçylyk çekýän bolsaňyz , enjamyňyzdaky wagtyň dogrudygyny ýa-da umumy meseleler hakda okaň .
Thank you for rating.