“BitMart” dostlary çagyrýar - 40% komissiýa

“BitMart” dostlary çagyrýar - 40% komissiýa
  • Mahabat döwri: 1 ýyl
  • Mahabatlandyryş: 40% komissiýa


Bitmart komissiýa nädip berýär?

Birinji derejeli ýeňillik gatnaşygy 30%, ikinji derejeli ýeňillik gatnaşygy 10%. Mysal üçin: gönüden-göni çagyrylan B, B hem C çagyrdy, soň B amal töleginiň 30% we C amal töleginiň 10% A-a gaýtarylar;
“BitMart” dostlary çagyrýar - 40% komissiýa


Dostlaryňyzy nädip çagyrmaly

1. Koduňyzy düzüň

Excörite salgylanma koduňyzy dörediň.

2.
Dostlary çagyryň

eksklýuziw salgylanma koduňyzy dostlaryňyz we sosial media bilen paýlaşyň.

3.
Komissiýa gazanyň

Dostlaryňyz her gezek söwda edenlerinde söwda tölegleriniň 70% -ine çenli gazanarsyňyz!


BitMart salgylanma programmasy

“BitMart” ugrukdyryş programmasyny 2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde resmi taýdan täzelär. Şondan bäri ulanyjylar şol bir kod koduny ulanyp, “Spot” we “Futures” bazarlaryndaky eminlerden komissiýa gazanyp bilerler. “BitMart Spot” we “BitMart Futures” -e dürli düzgünler ulanylar.

“BitMart Futures”

1. Dostlary çagyrmak üçin (salgylanmalar üçin) ýa-da BitMart-da hasaba alynmak üçin (eminler ýaly) ugrukdyryjy baglanyşyk / kod ulanmak, ugrukdyryjy bilen eminiň arasyndaky baglanyşygy tassyklamagyň ýeke-täk usulydyr.

2. Umumy ulanyjylar we kanal hyzmatdaşlary, BitMart Referral Programmasy arkaly komissiýa gazanyp bilerler. Umumy ulanyjylar 1 ýyllyk girdeji döwri bilen 20% komissiýa stawkasyndan peýdalanyp bilerler. Eminleriň umumy söwda mukdaryna görä, kanal hyzmatdaşlary ömürboýy gazanýan döwri bilen 70% -e çenli komissiýa stawkasyndan peýdalanyp bilerler.

3. Kanal hyzmatdaşlary, komissiýalaryň belli bir bölegini eminlerine gaýtaryp bilerler (15% -e çenli).

4. Komissiýanyň derejesi we degişli girdeji döwürleri üçin aşakdaky tablisany barlaň.

Dereje Kriteriýalar (T = ähli eminler tarapyndan 30 günde umumy söwda mukdary) Komissiýanyň bahasy Girdeji döwri Eminleriň söwda töleginde arzanladyş
Esasy T. 20% 1 ýyl -
1 1,000,000 USDT ≤T < 5,000,000 USDT 40% Ömürboýy 15% -e çenli, 1 ýyl
2 5,000,000 USDT ≤T, 000 15,000,000 USDT 50%
3 15,000,000 USDT ≤ T < 150,000,000 USDT 60%
4 T ≥ 150,000,000 USDT 70%

BitMart Spot

1. Her emin üçin gazanç möhleti 1 ýyl. Mysal üçin, Ulanyjy B ulanyjyny 2018-nji ýylyň 30-njy iýunynda BitMart-da hasaba durmaga çagyrýar, soň A ulanyjy 2019-njy ýylyň 30-njy iýunyna çenli B ulanyjynyň söwda töleglerinden komissiýa gazanyp biler.

2. Referrer iki derejeli komissiýa gazanyp biler, 1-nji dereje üçin 30% we 2-nji dereje üçin 10% Soňra “A” ulanyjy “B” ulanyjynyň söwda tölegleriniň 30 göterimini we “C” ulanyjynyň söwda tölegleriniň 10 göterimini komissiýa hökmünde gazanyp biler.

3. Komissiýanyň derejesi we degişli girdeji döwürleri üçin aşakdaky tablisany barlaň.

Dereje Komissiýanyň bahasy Girdeji döwri
Göni eminlerden komissiýa 30% 1 ýyl
Sub-eminlerden komissiýalar 10%

Şertler we şertler

1. Her BitMart ulanyjysynyň özboluşly ugrukdyryjy baglanyşygy / kody bolar. Bu baglanyşyk / kod bilen, salgyçylar bir wagtyň özünde Spot bazaryndaky we Futures bazaryndaky eminlerden komissiýa gazanyp bilerler.

2. Bar bolan eminleriňize (programma täzelenmezden ozal salgylanma / koduňyzda hasaba alnanlar) degişli komissiýalary aşakda barlaň.

Emin hasaba alnan senesi bilen 2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde ≤ 365 gün aralygyndaky döwür, ugrukdyryjy BitMart Spot we BitMart Futures-de eminiň söwda töleglerinden komissiýa gazanyp biler.

Eger eminiň hasaba alnan senesi bilen 2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde 5 365 gün aralygyndaky döwür emin tarapyndan haýsydyr bir komissiýa gazanyp bilmez.

Täze eminleriňiz üçin (programma täzelenenden soň ugrukdyryjy baglanyşyk / kody bilen hasaba alnanlar), komissiýanyň derejesi we gazanç döwri üçin ýokardaky iki tablisany barlaň.

3. Komissiýalar her 24 sagatdan (00:00 - 24:00 UTC) dörediler we ertesi gün häzirki walýuta hümmeti boýunça ulanyja (ugrukdyryjy) berler.

4. Özüni alyp barşy BitMart töwekgelçiligine gözegçilik düzgünlerini bozan ulanyjylar we kanal hyzmatdaşlary islendik komissiýa hukugy bolmaz. Düzgünler sebäpli aýrylýan söwda mukdary kanal hyzmatdaşlarynyň aýlyk bahalandyrmasynda hasaba alynmaz.

5. Öz-özüni çagyrmak üçin dublikat ýa-da galp hasaplary ulanmaga ýol berilmeýär. “BitMart” komissiýa gazanmakdan ýa-da söwda töleginden arzanladyş bermekden düzgünleri bozýan islendik hasaplary ýatyrar.

Thank you for rating.