BitMart Giriş - BitMart Turkmenistan - BitMart Türkmenistan

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


BitMart-a nädip girmeli

BitMart hasabyňyza nädip girmeli?

E-poçta bilen giriň

1. BitMart.com -a giriň, [ Giriş] saýlaň
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

2. [E-poçta] basyň 3. [ ENädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

- poçta salgyňyzy] we [ parolyňyzy] giriziň ; soň [ Giriş] düwmesine basyň. Indi e-poçta barlamak sahypasyny görersiňiz ; E- poçtaňyzy barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň ; soň [Ibermek] düwmesine basyň Indi BitMart hasabyna e-poçta bilen girişiňizi tamamladyňyz.
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Telefon bilen giriň

1. BitMart.com - a giriň , [ Giriş ] saýlaň . [ Telefon ] düwmesine
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

basyň . _ soň [ Giriş] düwmesine basyň. 4. Indi Telefon Barlamak sahypasyny görersiňiz ; Telefonyňyzy barlaň , gelýän jaňy alarsyňyz, soňra alty sanly [ Telefon tassyklaýyş kody] giriziň we [ Ibermek ] düwmesine basyň Indi BitMart hasabyna telefon bilen girişiňizi tamamladyňyz.
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


BitMart hasabyňyza nädip girmeli [Mobile]

Jübi webi bilen giriň

E-poçta bilen giriň
1. BitMart.com-a giriň ; we ýokarky sag sag nyşanyna basyň ;
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

2. [ Girmek]
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

düwmesine basyň. [ E-poçta] basyň
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

4. [E-poçta salgyňyzy] we [parolyňyzy] giriziň , soňra [ Giriş ] düwmesine basyň . E - poçtaňyzy
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň; soň [Ibermek] düwmesine basyň . Jübi webindäki e-poçta bilen girişiňizi tamamlamak üçin [ Tassyklamak] düwmesine basyň.
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Telefon bilen giriň

1. BitMart.com-a giriň ; we ýokarky sag sag nyşanyna basyň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


2. [ Giriş] düwmesine basyň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


3. [ Telefon] düwmesine basyň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


4. [ countryurduň kody] , [Telefon belgiňiz] we [ parolyňyz] giriziň , soňra [ Giriş] düwmesine basyň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


5. Telefonyňyzy barlaň , gelýän jaňy alarsyňyz, soňra alty sanly [ Telefon tassyklaýyş kody] giriziň, soňra [Ibermek] düwmesine basyň.

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


6. Jübi webindäki Telefon bilen girişiňizi tamamlamak üçin [ Tassyklamak] düwmesine basyň.

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Mobile APP bilen giriň

E-poçta bilen giriň
1. Telefonyňyzda göçüren BitMart programmasyny açyň; we ýokarky çep nyşanyna basyň .
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly
2. [ Giriş]
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

düwmesine basyň. [ E-poçta] basyň
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly4. [ E-poçta salgyňyzy] we [ parolyňyzy] giriziň;soňra [ Giriş] düwmesine basyň. E- poçtaňyzy
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň; soň [Ibermek] düwmesine basyň . “Mobile APP” -de e-poçta bilen girişiňizi tamamlamak üçin “ Tassyklamak ” düwmesine basyň.
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Telefon bilen giriň

1. Telefonyňyzda göçüren BitMart programmasyny açyň; we ýokarky çep nyşanyna
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

basyň . [ Giriş ] düwmesine
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

basyň . [ Jübi telefony ] basyň . _ _ _ _ _ _ gelýän jaňy alarsyňyz, soňra alty sanly [ Telefon tassyklaýyş kody] giriziň, soňra [Ibermek] düwmesine basyň . Jübi APP-de Telefon bilen girişiňizi tamamlamak üçin [ Tassyklamak] düwmesine basyň .
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

“BitMart” programmasyny göçürip alyň

“BitMart App iOS” -y göçürip alyň

1. Apple ID bilen giriň, Programma dükanyny açyň, aşaky sag burçdaky gözleg nyşanyny saýlaň; ýa-da şu baglanyşyga basyň, soňra ony telefonyňyzda açdy: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


2. Gözleg setirine [ BitMart] giriziň we gözleg basyň .

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


3. Göçürip almak üçin [GET] basyň.

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


4. Gurmakdan soň baş sahypa gaýdyp, işe başlamak üçin Bitmart programmaňyzy açyň .

“BitMart” programmasyny “Android” -i göçürip alyň

1. “Play Store” -ny açyň , gözleg setirine [ BitMart] giriň we gözleg basyň; Ora-da şu baglanyşyga basyň, soňra ony telefonyňyzda açdy: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


2. Göçürip almak üçin [ Gurmak] düwmesine basyň ;

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


3. Baş ekrana gaýdyp, işe başlamak üçin Bitmart programmaňyzy açyň .


BitMart-da kripto söwdasy

BitMartda kripto söwdasy [PC]

1. BitMart.com-a giriň , soňra BitMart hasabyňyza giriň .BitMart hasabyňyz ýok bolsa, şu ýere ýazylyň
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

2. BitMart baş sahypasyna giriň . [Spot] düwmesine basyň
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

3. [Standard]
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

saýlaň 4. Gözleg setirine zerur belligi giriziň, soňra Gözleg düwmesine basyň we isleýän söwda jübütiňizi saýlaň.
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Mysal üçin BTC / USDT alyň:
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

5. Söwda jübütini saýlamagyň iki ýoly bar:

1-nji wariant : Bazar tertibi

 • Baha: sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar
 • Mukdary giriziň
 • Soňra [Satyn] ýa-da [Satmak] saýlaň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Bellik:
Bazar sargydy söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap etmeýär. Munuň ýerine sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar. Bazar buýrugy tabşyrylandan soň, buýrugyň ýerine ýetirilmegi kepillendirilip bilinmese-de, buýrugyň ýerine ýetiriliş bahasy kepillendirilip bilinmez. Sargydyň ýerine ýetiriş bahasy häzirki bazar ýagdaýynyň täsiri bilen üýtgäp durar. Bazar tertibini saýlanyňyzda sargyt sanawyna üns bermeli, ýogsam, uly pozisiýadaky bazar tertibi “ýapylmagyna” sebäp bolar. Söwdagär diňe bazar sargytlaryny tabşyranda “ýagdaý mukdaryny” doldurmaly.

2-nji wariant: Sargyt çäklendiriň

 • Şol belligi satyn almak ýa-da satmak isleýän bahaňyzy giriziň
 • Satyn almak ýa-da satmak isleýän nyşanyňyzyň mukdaryny giriziň
 • Soňra [Satyn] ýa-da [Satmak] saýlaň
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Bellik:
Çäklendirilen sargyt söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap edýär. Bazar bahasy sargyt bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetiriler; bazar bahasy sargyt bahasyndan uzakda bolsa, sargyt ýerine ýetirilmez. Çäklendiriji sargyt tabşyrmak bilen, söwdagär, pozisiýanyň söwda bahasyna gözegçilik edip, ýer açmak çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Çäklendirilen sargyt tabşyrylandan soň, söwda üçin garaşmak üçin “häzirki tertip” sanawynda görkeziler. Diňe sargyt bahasyna laýyk gelýän islendik bazar sargydy peýda bolanda, çäkli sargyt söwda ediler. Çäklendirilen sargyt satylmazdan ozal "häzirki sargyt" sanawynda islän wagtyňyz "sargydy ýatyryp" bilersiňiz. Söwdagär, çäkli sargyt tabşyranda “sargyt bahasy” we “ýagdaý mukdary” doldurmaly.


7. Sargydyňyzy [Sargyt taryhy] -da gözden geçirip bilersiňiz . Sargydyňyzy ýatyrmak isleseňiz:

 • [Elatyr] düwmesine basyň
 • [Hawa] basyň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly


BitMart-da kripto nädip söwda etmeli [APP]

1. Telefonyňyzda BitMart programmasyny açyň , soňra BitMart hasabyňyza giriň .
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

2. [Bazarlar]
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

düwmesine basyň. [Spot] düwmesine basyň, soňra ýokarky - sag burçdaky nyşanjyga basyň.
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

4. Gözleg setirine zerur belligi giriziň, soňra Gözleg düwmesine basyň we isleýän söwda jübütiňizi saýlaň.
Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

5. Token satyn alyň:

 • [Satyn] basyň :

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly
Söwda jübütini saýlamagyň iki ýoly bar:

1. 1-nji wariant: Bazar tertibi
 • Açylýan tertibe basyň, [ M arker Sargyt] saýlaň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

 • "Bazar tertibi" görersiňiz :
  • Baha: sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar
  • Satyn almak isleýän kripto mukdaryňyzy giriziň
  • Soňra [Satyn] saýlaň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Bellik:
Bazar sargydy söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap etmeýär. Munuň ýerine sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar. Bazar buýrugy tabşyrylandan soň, buýrugyň ýerine ýetirilmegi kepillendirilip bilinmese-de, buýrugyň ýerine ýetiriliş bahasy kepillendirilip bilinmez. Sargydyň ýerine ýetiriş bahasy häzirki bazar ýagdaýynyň täsiri bilen üýtgäp durar. Bazar tertibini saýlanyňyzda sargyt sanawyna üns bermeli, ýogsam, uly pozisiýadaky bazar tertibi “ýapylmagyna” sebäp bolar. Söwdagär diňe bazar sargytlaryny tabşyranda “ýagdaý mukdaryny” doldurmaly.

2. 2-nji wariant: Sargyt çäklendiriň
 • Açylýan tertibe basyň, [Limit Order] saýlaň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

 • "Çäklendirilen sargyt" -y görersiňiz :
  • Tokeni satyn almak isleýän bahaňyzy giriziň
  • Satyn almak isleýän belligiň mukdaryny giriziň
  • Soňra [Satyn] saýlaň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Bellik:
Çäklendirilen sargyt söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap edýär. Bazar bahasy sargyt bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetiriler; bazar bahasy sargyt bahasyndan uzakda bolsa, sargyt ýerine ýetirilmez. Çäklendiriji sargyt tabşyrmak bilen, söwdagär, pozisiýanyň söwda bahasyna gözegçilik edip, ýer açmak çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Çäklendirilen sargyt tabşyrylandan soň, söwda üçin garaşmak üçin “häzirki tertip” sanawynda görkeziler. Diňe sargyt bahasyna laýyk gelýän islendik bazar sargydy peýda bolanda, çäkli sargyt söwda ediler. Çäklendirilen sargyt satylmazdan ozal "häzirki sargyt" sanawynda islän wagtyňyz "sargydy ýatyryp" bilersiňiz. Söwdagär, çäkli sargyt tabşyranda “sargyt bahasy” we “ýagdaý mukdary” doldurmaly.

6. Token satyň:

 • [Satmak] düwmesine basyň :

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly
Söwda jübütini saýlamagyň iki ýoly bar:

1. 1-nji wariant: Bazar tertibi
 • Açylýan tertibe basyň, [ M arker Sargyt] saýlaň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

 • "Bazar tertibi" görersiňiz :
  • Baha: sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar
  • Satmak isleýän kripto mukdaryňyzy giriziň
  • Soňra [Satmak] saýlaň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Bellik:
Bazar sargydy söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap etmeýär. Munuň ýerine sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar. Bazar buýrugy tabşyrylandan soň, buýrugyň ýerine ýetirilmegi kepillendirilip bilinmese-de, buýrugyň ýerine ýetiriliş bahasy kepillendirilip bilinmez. Sargydyň ýerine ýetiriş bahasy häzirki bazar ýagdaýynyň täsiri bilen üýtgäp durar. Bazar tertibini saýlanyňyzda sargyt sanawyna üns bermeli, ýogsam, uly pozisiýadaky bazar tertibi “ýapylmagyna” sebäp bolar. Söwdagär diňe bazar sargytlaryny tabşyranda “ýagdaý mukdaryny” doldurmaly.

2. 2-nji wariant: Sargyt çäklendiriň
 • Açylýan tertibe basyň, [Limit Order] saýlaň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

 • "Çäklendirilen sargyt" -y görersiňiz :
  • Tokeni satmak isleýän bahaňyzy giriziň
  • Satmak isleýän belligiňiziň mukdaryny giriziň
  • Soňra [Satmak] saýlaň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Bellik:
Çäklendirilen sargyt söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap edýär. Bazar bahasy sargyt bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetiriler; bazar bahasy sargyt bahasyndan uzakda bolsa, sargyt ýerine ýetirilmez. Çäklendiriji sargyt tabşyrmak bilen, söwdagär, pozisiýanyň söwda bahasyna gözegçilik edip, ýer açmak çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Çäklendirilen sargyt tabşyrylandan soň, söwda üçin garaşmak üçin “häzirki tertip” sanawynda görkeziler. Diňe sargyt bahasyna laýyk gelýän islendik bazar sargydy peýda bolanda, çäkli sargyt söwda ediler. Çäklendirilen sargyt satylmazdan ozal "häzirki sargyt" sanawynda islän wagtyňyz "sargydy ýatyryp" bilersiňiz. Söwdagär, çäkli sargyt tabşyranda “sargyt bahasy” we “ýagdaý mukdary” doldurmaly.

7. Sargydyňyzy [Sargyt taryhy] -da gözden geçirip bilersiňiz . Sargydyňyzy ýatyrmak isleseňiz:

 • [Elatyr] düwmesine basyň

Nädip girmeli we BitMart-da söwdany başlamaly

Thank you for rating.