BitMart Şahamça maksatnamasy - BitMart Turkmenistan - BitMart Türkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we BitMart-da hyzmatdaş bolmaly


Salgy hasabyňyz

1-nji ädim : Web sahypasyny ulanýanlar üçin, hasabyňyza gireniňizden soň, web sahypasyndaky e-poçta salgyňyzyň üstünden baranyňyzda [70% komissiýa gazanyň] düwmesine basyň. APP ulanyjylary üçin giriň we BitMart APP-de [Dostlary çagyryň] düwmesine basyň.

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we BitMart-da hyzmatdaş bolmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we BitMart-da hyzmatdaş bolmaly


2-nji ädim : Web sahypasyny ulanýanlar üçin [Paýlaşmak usulym] bölümine aşak aýlaň . Bu sahypadan salgylanma baglanyşygyňyzy göçürip, dostlaryňyza iberip bilersiňiz. APP ulanyjylary üçin [Häzir ÇAGYRY]] basyň .

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we BitMart-da hyzmatdaş bolmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we BitMart-da hyzmatdaş bolmaly


3-nji ädim : Dostlaryňyz ugrukdyryjy baglanyşyga basyp bilerler (ýa-da hasaba alanyňyzda salgy koduny girizip) we BitMart hasabyna ýazylyp bilersiňiz.

Aboveokardaky ädimleriň hemmesini ýerine ýetireniňizden soň, hemmäňiz taýyn! Dogry döwürde dostlaryňyzyň söwda töleglerinden (BitMart Spot we Futures-da) komissiýa gazanyp başlarsyňyz.

Maslahat: Näçe köp ýüz tutsaňyz, şonça-da komissiýa tölegi alarsyňyz! Lezzet al!

Baý çeşmeler barmy? Öz media platformalaryňyzy dolandyryň? Has ýokary komissiýa stawkasy (70% -e çenli) we ýollamalaryňyz üçin söwda töleginiň arzanladyşy (15% -e çenli) üçin Kanal hyzmatdaşymyz bolmak üçin ýüz tutuň.

BitMart salgylanma programmasy

“BitMart” ugrukdyryş programmasyny 2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde resmi taýdan täzelär. Şondan bäri ulanyjylar şol bir kod koduny ulanyp, Spot we Şertnamalar bazaryndaky eminlerden komissiýa gazanyp bilerler. “BitMart Spot” we “BitMart” şertnamalarynda dürli düzgünler ulanylar.


BitMart Spot

1. Her emin üçin gazanç möhleti 1 ýyl. Mysal üçin, Ulanyjy B ulanyjyny 2018-nji ýylyň 30-njy iýunynda BitMart-da hasaba durmaga çagyrýar, soň A ulanyjy 2019-njy ýylyň 30-njy iýunyna çenli B ulanyjynyň söwda töleglerinden komissiýa gazanyp biler.

2. Referrer iki derejeli komissiýa gazanyp biler, 1-nji dereje üçin 30% we 2-nji dereje üçin 10% Soňra “A” ulanyjy “B” ulanyjynyň söwda tölegleriniň 30 göterimini we “C” ulanyjynyň söwda tölegleriniň 10 göterimini komissiýa hökmünde gazanyp biler.

3. Komissiýanyň derejesi we degişli girdeji döwürleri üçin aşakdaky tablisany barlaň.

Dereje Komissiýanyň bahasy Girdeji döwri
Göni eminlerden komissiýa 30% 1 ýyl
Sub-eminlerden komissiýalar 10%


Şertler we şertler

1. Her BitMart ulanyjysynyň özboluşly ugrukdyryjy baglanyşygy / kody bolar. Bu baglanyşyk / kod bilen, salgylar bir wagtyň özünde Spot bazaryndaky we Şertnamalar bazaryndaky eminlerden komissiýa gazanyp bilerler.

2. Bar bolan eminleriňize (programma täzelenmezden ozal salgylanma / koduňyzda hasaba alnanlar) degişli komissiýalary aşakda barlaň.

Emin bellige alnan senesi bilen 2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde 5 365 gün aralygyndaky döwür, ugrukdyryjy BitMart Spot we BitMart Şertnamalary boýunça eminiň söwda töleglerinden komissiýa gazanyp biler.

Eger eminiň hasaba alnan senesi bilen 2020-nji ýylyň 23-nji aprelinde > 365 gün aralygyndaky döwür emin tarapyndan haýsydyr bir komissiýa gazanyp bilmez.

Täze eminleriňiz üçin (programma täzelenenden soň ugrukdyryjy baglanyşyk / kody bilen hasaba alnanlar), komissiýanyň derejesi we gazanç döwri üçin ýokardaky iki tablisany barlaň.

3. Komissiýalar her 24 sagatdan (00:00 - 24:00 UTC) dörediler we ertesi gün häzirki walýuta hümmeti boýunça ulanyja (ugrukdyryjy) berler.

4. Özüni alyp barşy BitMart töwekgelçiligine gözegçilik düzgünlerini bozan ulanyjylar we kanal hyzmatdaşlary islendik komissiýa hukugy bolmaz. Düzgünler sebäpli aýrylýan söwda mukdary kanal hyzmatdaşlarynyň aýlyk bahalandyrmasynda hasaba alynmaz.

5. Öz-özüni çagyrmak üçin dublikat ýa-da galp hasaplary ulanmaga ýol berilmeýär. “BitMart” komissiýa gazanmakdan ýa-da söwda töleginden arzanladyş bermekden düzgünleri bozýan islendik hasaplary ýatyrar.

Thank you for rating.