“BitMart” mahabaty

“BitMart” mahabaty
  • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
  • Mahabatlandyryş: 5% -den 15% -e çenli


Näme bolýar?

Çekmek, blokirleme ulgamynyň işini goldamak üçin cryptocurrency gapjygynda serişdeleri saklamak prosesi. Eýeler, adaty bolşy ýaly, BitMart-da teňňeleri goýmak we saklamak üçin sylaglanýar.

“BitMart” mahabaty


Näme üçin BitMart bilen paýlaşylýar?

“BitMart” -a girmek bilen, ulanyjylar diňe BitMart ulanyjysy bolmak bilen bir hatarda uly baýrak alyp bilerler.
“BitMart” mahabaty
Usershli ulanyjylar üçin bu, doly likwidliginden ýüz öwürmän, ähli zynjyrlara gatnaşmak üçin has erkin elýeterliligi aňladýar .

Baýrak bermek

“BitMart” mahabaty
“BitMart” mahabaty
“BitMart” mahabaty
“BitMart” mahabaty
“BitMart” mahabaty
“BitMart” mahabaty

“BitMart Staking” -e nädip gatnaşyp bilerin?

Goldanýan teňňeleri şu gün bitmart.com hasabyňyza goýuň we gazanyp başlaň. Balans her gün hasaplanar we baýraklar aýda paýlanar.

Saklap otyrkam söwda edip bilerinmi?

Hawa, eliňizdäki teňňeleri elmydama söwda edip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, söwda doldurylandan soň, goýlan balansyň mukdary üýtgär we gündelik suratlardan aljak degişli sylaglaryňyz şoňa görä üýtgär. Goldanýan teňňeleri ýygnamak, islän wagtyňyz satyp bilersiňiz.

BitMart haýsydyr bir töleg alarmy?

“BitMart” goýmak üçin hiç hili töleg almaýar. Ulanyjylaryň alyp biljek iň köp gazanmagyny isleýäris - alýan ähli sylaglarymyz ulanyjylara paýlanar. Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir sylagy kepillendirip ýa-da kepillendirip bilmeris, ýöne ulanyjylaryň iň amatly mukdarda baýrak almagy üçin optimizirlemäge synanyşarys.

Nädip goýmagy bes edip bilerin? Gulplama döwri barmy?

Ulanyjylar BitMart-da teňňeleri saklamakdan uly girdeji alýarlar. BitMart-da uly baýrak almagy bes etmek üçin islendik wagtda goldanýan teňňäni satyň ýa-da yzyna alyň. Häzirki wagtda, häzirki goldanýan teňňeler üçin ulanyjylaryň paýyna gatnaşmagy üçin sürtülmäni azaltmak üçin hiç hili gulplama döwri ýok.
Thank you for rating.