BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli


Kripto-ny BitMart-a nädip goýmaly

Sanly baýlyklary beýleki platformalardan pul geçirip, BitMart-a nädip goýmaly

Beýleki platformalardan serişdeleri geçiriň [PC]

Daşarky platformalardan ýa-da gapjyklardan sanly aktiwleri platformadaky goýum salgysy arkaly BitMart-a goýup bilersiňiz. BitMart-da goýum salgysyny nädip tapmaly?

1. BitMart.com-a giriň , soňra BitMart hasabyňyza giriň
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli


2. Baş sahypanyň ýokarky sag tarapynda hasabyňyzyň üstünden basyň we açylan menýuny görersiňiz. [ Aktiwler ]
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

düwmesine basyň . _ _ _ _ _ _ _ 5. Gaznanyň çeşmesini saýlaň , soňra [tabşyrmak] düwmesine basyň . Goýum salgysyny göçürmek we daşarky platforma ýa-da gapjykdaky çykarmak salgy meýdanyna göçürmek üçin [Göçürmek] düwmesine basyň. Goýmak üçin QR koduny hem skanirläp bilersiňiz .
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli


BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli


BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli


BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Bellik: Her teňňäniň öz depozit salgysy bar, şonuň üçin goýum maslahatlaryny üns bilen okaň.

Beýleki platformalardan serişdeleri geçiriň [APP]

1. Telefonyňyzda BitMart programmasyny açyň , soňra BitMart hasabyňyza giriň .

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

2. [Aktiwler] basyň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli3. [Depozit] basyň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli


4. Gözleg setirinde goýmak isleýän teňňäňizi giriziň, soňra [ gözleg] düwmesine basyň.

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

BTC-ni mysal hökmünde alyň:

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

4. Goýum salgysyny göçürmek we daşarky platforma ýa-da gapjykdaky çykarmak salgysyna göçürmek üçin [Göçürmek] düwmesine basyň. Goýmak üçin QR koduny hem skanirläp bilersiňiz .

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Bellik: Her teňňäniň öz depozit salgysy bar, şonuň üçin goýum maslahatlaryny üns bilen okaň.

Kredit / debet kartoçkasy we PayPal arkaly kripto satyn alyp, sanly baýlyklary BitMart-a nädip goýmaly

Beýleki biresalarda hiç hili cryptocurrency ýok bolsa we BitMart-da ilkinji söwdany başlamak isleseňiz, aşakdaky ädim ädimine eýeriň;

Kripto kredit / debet kartoçkasy we PayPal [PC] arkaly satyn alyň

1-nji ädim: BitMart.com -a giriň , BitMart hasabyňyza giriň, soňra baş sahypadaky [Satmagy satyn alyň] düwmesine basyň.

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli


2-nji ädim: [ Satmagy satyn al] bölüminiň aşagynda :

 1. [Satyn] düwmesine basyň

 2. Satyn almak isleýän belligiňizi saýlaň

 3. Fiat saýlaň

 4. Satyn almak isleýän mukdaryňyzy fiat bilen giriziň

 5. [Satyn] düwmesine basyň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli


3-nji ädim: Ulgam tarapyndan maslahat berilýän iň oňat teklipden ýa-da başga tekliplerden birini saýlaň we tölegiňizi tamamlaň.

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Maslahat:

 1. “MoonPay” -dan bary-ýogy 3,5% töleg bilen kripto satyn alyň. “MoonPay” bilen teňňeleri nädip satyn almalydygyny öwrenmek üçin şu ýere basyň .
 2. Simplex ulanyp kripto satyn alyň. Simplex bilen teňňeleri nädip satyn almalydygyny öwrenmek üçin şu ýere basyň .


Kripto kredit / debet kartoçkasy we PayPal [APP] arkaly satyn alyň

1-nji ädim: Telefonyňyzda BitMart programmasyny açyň , soňra BitMart hasabyňyza giriň.

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

2-nji ädim: [ Satyş kripto satyn alyň] düwmesine basyň .

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

3-nji ädim: [ Satmagy satyn al] bölüminiň aşagynda :

 1. [Satyn] düwmesine basyň

 2. Satyn almak isleýän belligiňizi saýlaň

 3. Fiat saýlaň

 4. Satyn almak isleýän mukdaryňyzy fiat bilen giriziň

 5. [Satyn] düwmesine basyň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli


4-nji ädim: Ulgam tarapyndan maslahat berilýän iň oňat teklipden ýa-da başga tekliplerden birini saýlaň we tölegiňizi tamamlaň.


BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Maslahat:

 1. “MoonPay” -dan bary-ýogy 3,5% töleg bilen kripto satyn alyň. “MoonPay” bilen teňňeleri nädip satyn almalydygyny öwrenmek üçin şu ýere basyň .
 2. Simplex ulanyp kripto satyn alyň. Simplex bilen teňňeleri nädip satyn almalydygyny öwrenmek üçin şu ýere basyň .

Maliýe serişdelerimi nädip barlamaly

Maliýe serişdelerimi barlaň

1. Baş sahypanyň ýokarky sag tarapyndaky hasabyňyzyň aşagyndaky açylýan menýudan [ Aktiwlere] basyň.

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

2. [ Spot] bölüminiň aşagynda goýmak isleýän teňňäňizi giriziň ýa-da gözleg setirindäki açylan çyzgydan teňňäni saýlaň, soňra [ gözleg]
düwmesine basyň Indi aktiwler sahypasynda, üç bölümi görüp bilersiňiz. “ Spot ”, “ Geljek ” we “ Satyn al ”.

 • Spot : BitMart Spot-da görkezilen ähli emläkleri şu ýerden tapyp bilersiňiz. Belli bir nyşanyň “jemi mukdary” we “elýeterli mukdary” goşmak bilen jikme-jik maglumatlary barlap bilersiňiz. Şeýle hem, saýlanan belligi goýmak, yzyna almak ýa-da söwda etmek üçin “Goýum”, “Çekmek” ýa-da “Söwda” düwmelerine basyp bilersiňiz.

 • Geljekler : BitMart Futures-da söwda etmek üçin elýeterli USDT aktiwleriňizi barlap bilersiňiz.

 • Satuw satyn alyň: BitMart Fiat kanallarynda bar bolan ähli emläkleri şu ýerden tapyp bilersiňiz. Belli bir nyşanyň “jemi mukdary” we “elýeterli mukdary” goşmak bilen jikme-jik maglumatlary barlap bilersiňiz. Şeýle hem, saýlanan belligi satyn almak ýa-da satmak üçin "Satyn" ýa-da "Sat" düwmelerine basyp bilersiňiz. “Satmak satyn al” -dan “Spot” -a belli bir belligi geçirmek üçin “Geçirmek” düwmesine basyň.

BTC-ni mysal hökmünde alyň:
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Maliýe serişdelerimi barlaň

1. Telefonyňyzda BitMart programmasyny açyň, BitMart hasabyňyza giriň; Sag burçuň aşagyndaky [ Aktiwlere] basyň;

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

2. Indi aktiwler sahypasynda, “ Spot ”, “ Futures ” we “ Satmak satyn alyň” atly üç bölümi görüp bilersiňiz :

 • Spot : BitMart Spot-da görkezilen ähli emläkleri şu ýerden tapyp bilersiňiz. Belli bir nyşanyň “jemi mukdary” we “elýeterli mukdary” goşmak bilen jikme-jik maglumatlary barlap bilersiňiz. Şeýle hem, saýlanan belligi goýmak, yzyna almak ýa-da söwda etmek üçin “Goýum”, “Çekmek” ýa-da “Söwda” düwmelerine basyp bilersiňiz.

 • Geljekler : BitMart Futures-da söwda etmek üçin elýeterli USDT aktiwleriňizi barlap bilersiňiz.

 • Satuw satyn alyň: BitMart Fiat kanallarynda bar bolan ähli emläkleri şu ýerden tapyp bilersiňiz. Belli bir nyşanyň “jemi mukdary” we “elýeterli mukdary” goşmak bilen jikme-jik maglumatlary barlap bilersiňiz. Şeýle hem, saýlanan belligi satyn almak ýa-da satmak üçin "Satyn" ýa-da "Sat" düwmelerine basyp bilersiňiz. “Satmak satyn al” -dan “Spot” -a belli bir belligi geçirmek üçin “Geçirmek” düwmesine basyň.

 1. [ Spot] bölüminiň aşagynda gözleg setirinde barlamak isleýän teňňäňizi giriziň;

 2. [ Gözlemek] basyň ;

 3. Aşakdaky sanawda barlamak isleýän teňňäňizi saýlaň ;

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

BTC-ni mysal hökmünde alyň:

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

3. “BitMart Spot” -da görkezilen ähli emläkleri şu ýerden tapyp bilersiňiz. Belli bir nyşanyň “jemi mukdary” we “elýeterli mukdary” goşmak bilen jikme-jik maglumatlary barlap bilersiňiz.

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Goýum barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ):

Şaýy pullary nädogry adrese iberdi

Gynansagam, teňňeleriňizi nädogry adrese iberen bolsaňyz, BitMart sanly serişdeleri alyp bilmez. Şeýle hem, BitMart bu salgylaryň kimdigini bilmeýär we bu teňňeleri dikeltmäge kömek edip bilmeýär.

Salgynyň kime degişlidigini anyklamagy maslahat berýäris. Mümkin bolsa eýesi bilen habarlaşyň we teňňeleriňizi yzyna almak üçin gepleşik geçiriň.

Nädogry teňňeler

BitMart teňňe salgysyna nädogry teňňe iberen bolsaňyz:

 1. “BitMart” adatça bellik / teňňäni dikeltmek hyzmatyny teklip etmeýär.

 2. Nädogry goýlan bellikler / teňňeler sebäpli ep-esli ýitgi çeken bolsaňyz, BitMart diňe biziň islegimize görä, bellikleriňizi / teňňeleriňizi dikeltmäge kömek edip biler. Bu proses gaty çylşyrymly we ep-esli çykdajy, wagt we töwekgelçilik döredip biler.

 3. “BitMart” -dan teňňeleriňizi yzyna almak isleseňiz, BitMart hasabyňyzyň e-poçta salgysyny, teňňäniň adyny, salgysyny, mukdaryny, txidini (Kritiki), amal skrinshotyny bermegiňizi haýyş edýäris. “BitMart” topary nädogry teňňeleriň alynjakdygyna ýa-da ýokdugyna baha berer.

 4. Şaýy pullaryňyzy yzyna almak mümkin bolan bolsa, gapjyk programma üpjünçiligini gurmaly ýa-da täzelemeli, hususy açarlary eksport / import etmeli we ş.m. Bu amallary diňe ygtybarly işgärler tarapyndan howpsuzlyk gözegçiligi astynda alyp barmak mümkin. Nädogry teňňeleri almak üçin iki hepdeden gowrak wagt gerek bolmagy üçin sabyr ediň.

Memo ýazmagy ýatdan çykardyňyz / Nädogry ýatlama ýazdyňyz

Belli bir görnüşdäki teňňeleri (meselem, EOS, XLM, BNB we ş.m.) BitMart-a goýanyňyzda, goýum salgyňyz bilen bilelikde ýatlama ýazmaly. Oatlama goşmak, geçirjek sanly baýlyklaryňyzyň size degişlidigini subut etmäge kömek eder. Otherwiseogsam, goýumyňyz şowsuz bolar.

Oatlamaňyzy goşmagy ýatdan çykaran bolsaňyz ýa-da ýalňyş ýatlama ýazan bolsaňyz, aşakdaky maglumatlar bilen derrew müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris:

 1. BitMart hasabyňyz (Telefon belgisi (ýurt kody bolmazdan) / Giriş üçin ulanylýan e-poçta salgysy)

 2. Goýumyňyzyň TXID (ýatlamanyň ýoklugy sebäpli şowsuz)

 3. Goýumyňyzyň gelmedik geleşiginiň skrinshotyny bermegiňizi haýyş edýäris. Bu skrinshot, yzyna almagy başlatan platformanyň yzyna alma ýazgysydyr (goýumyň txidi skrinshotda aýdyň görünmeli).

 4. Dogry goýum salgysy we ýatlamasy bilen BitMart-a täze goýum (islendik mukdarda) başlaň. Bu amal üçin skrinshot we hash (TXID) beriň.

Bellik: täze goýum ýatlamasyz goýlan adresiňizden bolmaly. Diňe şeýle etmek bilen, şowsuz goýumyň siz tarapyndan başlandygyny subut edip bilersiňiz.

Goldaw biletini iberiň: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new.

Aboveokardaky ähli maglumatlary berenden soň, sabyrsyzlyk bilen garaşyň. Tehnologiýa toparymyz maglumatlary barlar we meseläni siziň üçin çözüp başlar.


BitMart-da kripto söwdasy


BitMartda kripto söwdasy [PC]

1. BitMart.com-a giriň , soňra BitMart hasabyňyza giriň .BitMart hasabyňyz ýok bolsa, şu ýere ýazylyň
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

2. BitMart esasy sahypasyna giriň . [Spot] düwmesine basyň
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

3. [Standard]
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

saýlaň 4. Gözleg setirine zerur belligi giriziň, soňra Gözleg düwmesine basyň we isleýän söwda jübütiňizi saýlaň.
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Mysal üçin BTC / USDT alyň:
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

5. Söwda jübütini saýlamagyň iki ýoly bar:

1-nji wariant : Bazar tertibi

 • Baha: sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar
 • Mukdary giriziň
 • Soňra [Satyn] ýa-da [Satmak] saýlaň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Bellik:
Bazar sargydy söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap etmeýär. Munuň ýerine sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar. Bazar buýrugy tabşyrylandan soň, buýrugyň ýerine ýetirilmegi kepillendirilip bilinmese-de, buýrugyň ýerine ýetiriliş bahasy kepillendirilip bilinmez. Sargydyň ýerine ýetiriş bahasy häzirki bazar ýagdaýynyň täsiri bilen üýtgäp durar. Bazar tertibini saýlanyňyzda sargyt sanawyna üns bermeli, ýogsam, uly pozisiýadaky bazar tertibi “ýapylmagyna” sebäp bolar. Söwdagär diňe bazar sargytlaryny tabşyranda “ýagdaý mukdaryny” doldurmaly.

2-nji wariant: Sargyt çäklendiriň

 • Şol belligi satyn almak ýa-da satmak isleýän bahaňyzy giriziň
 • Satyn almak ýa-da satmak isleýän nyşanyňyzyň mukdaryny giriziň
 • Soňra [Satyn] ýa-da [Satmak] saýlaň
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Bellik:
Çäklendirilen sargyt söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap edýär. Bazar bahasy sargyt bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetiriler; bazar bahasy sargyt bahasyndan uzakda bolsa, sargyt ýerine ýetirilmez. Çäklendiriji sargyt tabşyrmak bilen, söwdagär, pozisiýanyň söwda bahasyna gözegçilik edip, ýer açmak çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Çäklendirilen sargyt tabşyrylandan soň, söwda üçin garaşmak üçin “häzirki tertip” sanawynda görkeziler. Diňe sargyt bahasyna laýyk gelýän islendik bazar sargydy peýda bolanda, çäkli sargyt söwda ediler. Çäklendirilen sargyt satylmazdan ozal "häzirki sargyt" sanawynda islän wagtyňyz "sargydy ýatyryp" bilersiňiz. Söwdagär, çäkli sargyt tabşyranda “sargyt bahasy” we “ýagdaý mukdary” doldurmaly.


7. Sargydyňyzy [Sargyt taryhy] -da gözden geçirip bilersiňiz . Sargydyňyzy ýatyrmak isleseňiz:

 • [Elatyr] düwmesine basyň
 • [Hawa] basyň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

BitMart-da kripto nädip söwda etmeli [APP]

1. Telefonyňyzda BitMart programmasyny açyň , soňra BitMart hasabyňyza giriň .
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

2. [Bazarlar]
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

düwmesine basyň. [Spot] düwmesine basyň, soňra ýokarky - sag burçdaky nyşana basyň.
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

4. Gözleg setirine zerur belligi giriziň, soňra Gözleg düwmesine basyň we isleýän söwda jübütiňizi saýlaň.
BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

5. Token satyn alyň:

 • [Satyn] basyň :

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli
Söwda jübütini saýlamagyň iki ýoly bar:

1. 1-nji wariant: Bazar tertibi
 • Açylýan tertibe basyň, [ M arker Sargyt] saýlaň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

 • "Bazar tertibi" görersiňiz :
  • Baha: sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar
  • Satyn almak isleýän kripto mukdaryňyzy giriziň
  • Soňra [Satyn] saýlaň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Bellik:
Bazar sargydy söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap etmeýär. Munuň ýerine sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar. Bazar buýrugy tabşyrylandan soň, buýrugyň ýerine ýetirilmegi kepillendirilip bilinmese-de, buýrugyň ýerine ýetiriliş bahasy kepillendirilip bilinmez. Sargydyň ýerine ýetiriş bahasy häzirki bazar ýagdaýynyň täsiri bilen üýtgäp durar. Bazar tertibini saýlanyňyzda sargyt sanawyna üns bermeli, ýogsam, uly pozisiýadaky bazar tertibi “ýapylmagyna” sebäp bolar. Söwdagär diňe bazar sargytlaryny tabşyranda “ýagdaý mukdaryny” doldurmaly.

2. 2-nji wariant: Sargyt çäklendiriň
 • Açylýan tertibe basyň, [Çäklendirmek] saýlaň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

 • "Çäklendirilen sargyt" -y görersiňiz :
  • Tokeni satyn almak isleýän bahaňyzy giriziň
  • Satyn almak isleýän belligiň mukdaryny giriziň
  • Soňra [Satyn] saýlaň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Bellik:
Çäklendirilen sargyt söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap edýär. Bazar bahasy sargyt bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetiriler; bazar bahasy sargyt bahasyndan uzakda bolsa, sargyt ýerine ýetirilmez. Çäklendiriji sargyt tabşyrmak bilen, söwdagär, pozisiýanyň söwda bahasyna gözegçilik edip, ýer açmak çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Çäklendirilen sargyt tabşyrylandan soň, söwda üçin garaşmak üçin “häzirki tertip” sanawynda görkeziler. Diňe sargyt bahasyna laýyk gelýän islendik bazar sargydy peýda bolanda, çäkli sargyt söwda ediler. Çäklendirilen sargyt satylmazdan ozal "häzirki sargyt" sanawynda islän wagtyňyz "sargydy ýatyryp" bilersiňiz. Söwdagär, çäkli sargyt tabşyranda “sargyt bahasy” we “ýagdaý mukdary” doldurmaly.

6. Token satyň:

 • [Satmak] düwmesine basyň :

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli
Söwda jübütini saýlamagyň iki ýoly bar:

1. 1-nji wariant: Bazar tertibi
 • Açylýan tertibe basyň, [ M arker Sargyt] saýlaň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

 • "Bazar tertibi" görersiňiz :
  • Baha: sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar
  • Satmak isleýän kripto mukdaryňyzy giriziň
  • Soňra [Satmak] saýlaň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Bellik:
Bazar sargydy söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap etmeýär. Munuň ýerine sargyt häzirki bazar bahasyndan çalt satylar. Bazar buýrugy tabşyrylandan soň, buýrugyň ýerine ýetirilmegi kepillendirilip bilinmese-de, buýrugyň ýerine ýetiriliş bahasy kepillendirilip bilinmez. Sargydyň ýerine ýetiriş bahasy häzirki bazar ýagdaýynyň täsiri bilen üýtgäp durar. Bazar tertibini saýlanyňyzda sargyt sanawyna üns bermeli, ýogsam, uly pozisiýadaky bazar tertibi “ýapylmagyna” sebäp bolar. Söwdagär diňe bazar sargytlaryny tabşyranda “ýagdaý mukdaryny” doldurmaly.

2. 2-nji wariant: Sargyt çäklendiriň
 • Açylýan tertibe basyň, [Çäklendirmek] saýlaň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

 • "Çäklendirilen sargyt" -y görersiňiz :
  • Tokeni satmak isleýän bahaňyzy giriziň
  • Satmak isleýän belligiňiziň mukdaryny giriziň
  • Soňra [Satmak] saýlaň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Bellik:
Çäklendirilen sargyt söwdagäriň sargyt bahasyny özi kesgitlemegini talap edýär. Bazar bahasy sargyt bahasyna ýetende sargyt ýerine ýetiriler; bazar bahasy sargyt bahasyndan uzakda bolsa, sargyt ýerine ýetirilmez. Çäklendiriji sargyt tabşyrmak bilen, söwdagär, pozisiýanyň söwda bahasyna gözegçilik edip, ýer açmak çykdajylaryna gözegçilik edip biler. Çäklendirilen sargyt tabşyrylandan soň, söwda üçin garaşmak üçin “häzirki tertip” sanawynda görkeziler. Diňe sargyt bahasyna laýyk gelýän islendik bazar sargydy peýda bolanda, çäkli sargyt söwda ediler. Çäklendirilen sargyt satylmazdan ozal "häzirki sargyt" sanawynda islän wagtyňyz "sargydy ýatyryp" bilersiňiz. Söwdagär, çäkli sargyt tabşyranda “sargyt bahasy” we “ýagdaý mukdary” doldurmaly.

7. Sargydyňyzy [Sargyt taryhy] -da gözden geçirip bilersiňiz . Sargydyňyzy ýatyrmak isleseňiz:

 • [Elatyr] düwmesine basyň

BitMart-da nädip goýum we söwda etmeli

Thank you for rating.