BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-a nädip girmeli


BitMart hasabyňyza nädip girmeli?

E-poçta bilen giriň

1. BitMart.com -a giriň, [ Giriş] saýlaň
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

2. [E-poçta] basyň 3. [ EBitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

- poçta salgyňyzy] we [ parolyňyzy] giriziň ; soň [ Giriş] düwmesine basyň. Indi e-poçta barlamak sahypasyny görersiňiz ; E- poçtaňyzy barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň ; soň [Ibermek] düwmesine basyň Indi BitMart hasabyna e-poçta bilen girişiňizi tamamladyňyz.
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

Telefon bilen giriň

1. BitMart.com - a giriň , [ Giriş ] saýlaň . [ Telefon ] düwmesine
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

basyň . _ soň [ Giriş] düwmesine basyň. 4. Indi Telefon Barlamak sahypasyny görersiňiz ; Telefonyňyzy barlaň , gelýän jaňy alarsyňyz, soňra alty sanly [ Telefon tassyklaýyş kody] giriziň we [ Ibermek ] düwmesine basyň Indi BitMart hasabyna telefon bilen girişiňizi tamamladyňyz.
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart hasabyňyza nädip girmeli [Mobile]

Jübi webi bilen giriň

E-poçta bilen giriň
1. BitMart.com-a giriň ; we ýokarky sag sag nyşanyna basyň ;
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

2. [ Girmek]
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

düwmesine basyň. [ E-poçta] basyň
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

4. [E-poçta salgyňyzy] we [parolyňyzy] giriziň , soňra [ Giriş ] düwmesine basyň . E - poçtaňyzy
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň; soň [Ibermek] düwmesine basyň . Jübi webindäki e-poçta bilen girişiňizi tamamlamak üçin [ Tassyklamak] düwmesine basyň.
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

Telefon bilen giriň

1. BitMart.com-a giriň ; we ýokarky sag sag nyşanyna basyň

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


2. [ Giriş] düwmesine basyň

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


3. [ Telefon] düwmesine basyň

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


4. [ countryurduň kody] , [Telefon belgiňiz] we [ parolyňyz] giriziň , soňra [ Giriş] düwmesine basyň

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


5. Telefonyňyzy barlaň , gelýän jaňy alarsyňyz, soňra alty sanly [ Telefon tassyklaýyş kody] giriziň, soňra [Ibermek] düwmesine basyň.

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


6. Jübi webindäki Telefon bilen girişiňizi tamamlamak üçin [ Tassyklamak] düwmesine basyň.

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

Mobile APP bilen giriň

E-poçta bilen giriň
1. Telefonyňyzda göçüren BitMart programmasyny açyň; we ýokarky çep nyşanyna basyň .
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly
2. [ Giriş]
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

düwmesine basyň. [ E-poçta] basyň
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly4. [ E-poçta salgyňyzy] we [ parolyňyzy] giriziň;soňra [ Giriş] düwmesine basyň. E- poçtaňyzy
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

barlaň we alty sanly [ E- poçta tassyklama kody] giriziň; soň [Ibermek] düwmesine basyň . “Mobile APP” -de e-poçta bilen girişiňizi tamamlamak üçin “ Tassyklamak ” düwmesine basyň.
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

Telefon bilen giriň

1. Telefonyňyzda göçüren BitMart programmasyny açyň; we ýokarky çep nyşanyna
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

basyň . [ Giriş ] düwmesine
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

basyň . [ Jübi telefony ] basyň . _ _ _ _ _ _ gelýän jaňy alarsyňyz, soňra alty sanly [ Telefon tassyklaýyş kody] giriziň, soňra [Ibermek] düwmesine basyň . Jübi APP-de Telefon bilen girişiňizi tamamlamak üçin [ Tassyklamak] düwmesine basyň .
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

“BitMart” programmasyny göçürip alyň

“BitMart App iOS” -y göçürip alyň

1. Apple ID bilen giriň, Programma dükanyny açyň, aşaky sag burçdaky gözleg nyşanyny saýlaň; ýa-da şu baglanyşyga basyň, soňra ony telefonyňyzda açdy: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


2. Gözleg setirine [ BitMart] giriziň we gözleg basyň .

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


3. Göçürip almak üçin [GET] basyň.

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


4. Gurmakdan soň baş sahypa gaýdyp, işe başlamak üçin Bitmart programmaňyzy açyň .

“BitMart” programmasyny “Android” -i göçürip alyň

1. “Play Store” -ny açyň , gözleg setirine [ BitMart] giriň we gözleg basyň; Ora-da şu baglanyşyga basyň, soňra ony telefonyňyzda açdy: https://www.bitmart.com/mobile/download/inner

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


2. Göçürip almak üçin [ Gurmak] düwmesine basyň ;

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


3. Baş ekrana gaýdyp, işe başlamak üçin Bitmart programmaňyzy açyň .


BitMart-da hasaby nädip barlamaly


Hasabymy nädip barlamaly?

1-nji ädim: Baş sahypanyň ýokarky sag tarapynda registr e-poçtaňyza basyň we açylan menýuny görersiňiz. [Aktiwler] basyň

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

2-nji ädim: [ Spot] bölüminiň aşagynda [Barlamak] düwmesine basyň

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

3-nji ädim: Aralyk hasap görnüşiniň aşagynda [TERJIME EDiň] düwmesine basyň we hasaby barlamak maglumatlaryny dolduryň.

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

Hasabyňyzy tassyklamak üçin 24 sagada çenli wagt gerek bolar.

Iki faktorly tanamaklygy (2FA) nädip düzmeli?

1-nji ädim: Baş sahypanyň ýokarky sag tarapynda registr e-poçtaňyza basyň we açylan menýuny görersiňiz. [ Hasap] basyň

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


2-nji ädim: Aşak aýlaň we Howpsuzlyk sazlamalary bölümini görüp bilersiňiz. Google Authenticator üçin [ Enable] düwmesine basyň .

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

3-nji ädim:
Baglanan Google 2FA sahypasyny görersiňiz we aşakdaky görkezmelere eýerersiňiz.

Google 2FA göçürip alyň:


Android enjamy:

- Talaplar: “Android Authenticator” -ny “Android” enjamyňyzda ulanmak üçin “Android 2.1” wersiýasy ýa-da has soňraky işlemeli.
- Programmany göçürip almak:

 1. “Android” telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde “Google Play” -e giriň .

 2. Google Autenticator gözläň .

 3. Programmany göçürip alyň

iPhone, iPad:

- Talaplar: “iPhone Authenticator” -y “iPhone”, “iPod Touch” ýa-da “iPad” -da ulanmak üçin enjamyňyz üçin iň täze operasiýa ulgamy bolmaly. Mundan başga-da, programmany QR kody ulanyp, iPhone-da gurmak üçin 3G modeli ýa-da has soňraky bolmaly.
- Programmany göçürip almak:

 1. “IPhone” ýa-da “iPad” -da “App Store” -a giriň.

 2. Google Autenticator gözläň .

 3. Programmany göçürip alyň.

Google 2FA guruň:

Android enjamy:
 1. Android telefonyňyzda ýa-da planşetiňizde Google Authenticator programmasyny açyň.

 2. “Authenticator” -y ilkinji gezek ulanan bolsaňyz, “Başlamak” düwmesine basyň . Täze hasap goşmak üçin aşaky sagda Goşmak saýlaň .

 3. Jübi enjamyňyzy hasabyňyz bilen baglanyşdyrmak üçin:

  • QR koduny ulanmak : Ştrih-kod skanerini saýlaň . “Authenticator” programmasy ykjam enjamyňyzda ştrih-kod skaner programmasyny tapyp bilmese, birini göçürip alyp bilersiňiz. Gurnama amalyny tamamlamak üçin ştrih-kod skaner programmasyny gurmak isleseňiz, Gurmak saýlaň we gurnama amalyny geçiň. Programma gurlansoň, Google Authenticator-y açyň, soňra kamerany kompýuteriň ekranyndaky QR kodyna görkeziň.

  • Gizlin açary ulanmak : Berlen açary saýlaň , soňra "Hasabyň adyny giriziň" gutusyna BitMart hasabyňyzyň e-poçta salgysyny giriziň. Ondan soň, Enter kodunyň aşagyndaky kompýuteriň ekranyndaky gizlin açary giriziň . Açary Wagt esasly etmek üçin saýlandygyňyzy anyklaň , soňra Goşmak saýlaň .

 4. Programmanyň işleýändigini barlamak üçin, mobil enjamyňyzdaky tassyklama koduny Enter c ode kompýuteriňizdäki gutujyga giriziň , soňra Barlamak düwmesine basyň .

Koduňyz dogry bolsa, tassyklama habaryny görersiňiz. Gurnama amalyny dowam etdirmek üçin oneerine ýetir düwmesine basyň . Koduňyz nädogry bolsa, ykjam enjamyňyzda täze tassyklama koduny döredip görüň we ony kompýuteriňize giriziň. Entegem kynçylyk çekýän bolsaňyz, enjamyňyzdaky wagtyň dogrudygyny ýa-da umumy meseleler hakda okaň.iPhone, iPad:
 1. “IPhone” ýa-da “iPad” -da “Google Authenticator” programmasyny açyň.

 2. “Authenticator” -y ilkinji gezek ulanan bolsaňyz, “Başlamak” düwmesine basyň . Täze hasap goşmak üçin sagyň aşaky böleginde Goşmak düwmesine basyň .

 3. Jübi enjamyňyzy hasabyňyz bilen baglanyşdyrmak üçin:

  • Ştrih- kod ulanmak : "Ştrih-kody skanirlemek" -e basyň we kamerany kompýuteriň ekranyndaky QR koduna görkeziň.

  • El bilen ýazgyny ulanmak : "El bilen giriş" -e basyň we BitMart hasabyňyzyň e-poçta salgysyny giriziň. Soňra, kompýuteriň ekranyndaky gizlin düwmäni "Açar" aşagyndaky gutujyga giriziň. Ondan soň, Wagt esasly açyň we oneerine ýetir düwmesine basyň.

 4. Koduňyz dogry bolsa, tassyklama habaryny görersiňiz. Tassyklamak üçin oneerine basyň . Koduňyz nädogry bolsa, ykjam enjamyňyzda täze tassyklama koduny döredip görüň we ony kompýuteriňize giriziň. Entegem kynçylyk çekýän bolsaňyz, enjamyňyzdaky wagtyň dogrudygyny ýa-da umumy meseleler hakda okaň.

Indi baglanyşyk tamamlandy, hasabyňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin geljekki amallarda Google Authenticator ulanyp bilersiňiz.

Telefon barlagyny nädip düzmeli

1-nji ädim: Baş sahypanyň ýokarky sag tarapynda registr e-poçtaňyza basyň we açylan menýuny görersiňiz. [ Hasap]
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

2-nji ädim basyň : Aşak aýlaň we Howpsuzlyk sazlamalary bölümini görüp bilersiňiz. Telefony barlamak üçin [ Enable] düwmesine basyň .

BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

3-nji ädim:
Baglanylýan Telefon belgisi sahypasyny görersiňiz we aşakdaky görkezmelere eýerersiňiz.

1. [ countryurduňyzyň kody ] we [ Telefon belgiňiz ] giriziň .
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly

_ _ _ _
BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


BitMart-da hasaby nädip açmaly we barlamaly


Barlamak barada ýygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ):

Google 2FA-ny aýryň ýa-da täzeden düzüň

E-poçtaňyza, telefonyňyza ýa-da Google Authenticator-a girişiňizi tötänleýin ýitiren bolsaňyz, Google 2FA-ny täzeden düzmek üçin aşakdaky görkezmelere eýeriň.

Google 2FA-ny açmak ýa-da täzeden düzmek üçin goldaw biletini ibermeli . Başlamak üçin aşakdaky resminamalaryňyzyň we maglumatlaryňyzyň bardygyna göz ýetiriň:

1. BitMart-da hasaba durmak üçin ulanýan telefon belgiňiz ýa-da e-poçta salgyňyz.

2. Şahsyýetnamaňyzyň öň we yzky suratlary. (Suratlar we şahsyýet belgisi düşnükli bolmaly.)

3. Şahsyýetnamaňyzyň öň tarapyny tutýan suratyňyz we goldaw islegiňizi görkezýän bellik. (Selfi kabul ederliksiz. Surat, şahsyýet belgisi we bellik düşnükli bolmaly.)

 • Sene we haýyşyňyzyň düşündirişi bellikde bolmaly, aşakdaky mysaly görmegiňizi haýyş edýäris:
 • 20190601 (yyyy / mm / dd), BitMart hasabymda Google 2FA-ny açmagy haýyş edýärin

4. “BitMart” hasabyňyzdaky iň aktiwleri bolan bellik ady ýa-da islendik goýum we goýum ýazgylary barada maglumat. Iň azyndan bir maglumat bermeli. Islegiňizi has çalt ýerine ýetirmek üçin mümkin boldugyça köp maglumat bermegiňizi maslahat berýäris.

5. Müşderi goldawy zerur bolsa size ýüz tutup biler ýaly dogry telefon belgisi ýa-da e-poçta salgysy.

Documentshli resminamalaryňyzy we maglumatlaryňyzy Goldaw Merkeziniň üsti bilen iberiň: https://support.bmx.fund/hc/en-us/requests/new

Üns beriň:

BitMart hasabyňyz üçin Şahsyýeti tassyklamak (KYC) -ni tamamlamadyk bolsaňyz we umumy balansyňyz 0,1 BTC-den ýokary bolsa, ýokardaky 3-nji bölümde görkezilen maglumatlary bermeli. Gerekli maglumat bermedik bolsaňyz, Google 2FA-ny açmak ýa-da üýtgetmek baradaky haýyşyňyzy ret ederis.

Thank you for rating.